מתי בדיוק מדליקים נרות חנוכה?

חנוכה - ראוי ונכון מאוד להכין את השמן והפתילות מבעוד יום, כדי שמיד בבואו מבית הכנסת בצאת הכוכבים, ידליק את הנרות ולא יתעכב בהכנתם

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

 

זה מתקרב: שמך יוזכר בליל שבועות, בקבר דוד המלך - האבא של כולנו, בזמן מסוגל וסגולתי! להשתתפות לחצו כאןhttps://lp.vp4.me/mcx3

 

צאת הכוכבים

לכתחילה צריך להדליק את הנרות מיד בתחילת הלילה שהוא זמן צאת הכוכבים [16:55 בערך], ולא קודם לכן. וכמו שכתב מרן בשולחן ערוך (סימן תרע"ב סעיף א): "אין מדליקים נר חנוכה קודם שתשקע החמה אלא עם סוף שקיעתה [צאת הכוכבים], לא מאחרים ולא מקדימים". עכ"ל. וכן נוהגים בני ספרד. (סב)
 

בני אשכנז

יש מבני אשכנז הנוהגים להדליק בצאת הכוכבים כדעת מרן השולחן ערוך. ויש הנוהגים להדליק בשקיעת החמה [16:45 בערך]. ומכל מקום גם המדליקים בשקיעת החמה ישתדלו לתת כמות שמן מרובה שידלק עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. (משנ"ב סימן תרע"ב ס"ק א. סג. ת"ה צב)
 

בשעת הדחק

מי שנאלץ לצאת לדרך קודם השקיעה, יברך וידליק מזמן "פלג המנחה" [דהיינו כשעה ורבע לפני צאת הכוכבים לפי שעות זמניות, בערך: 15:50 (משנ"ב סימן תרע"ב ס"ק ג)]. ויקפיד לתת שמן רב שידלק עד חצי שעה לאחר צאת הכוכבים. (סימן תרע"ב ס"א. סט) ועיין להלן בדין זמן ההדלקה שבבית הכנסת.
 

עד מתי מדליקים

מי שלא הדליק מיד בתחילת הלילה, לכתחילה ידליק בתוך חצי שעה מתחילת זמן ההדלקה. ואם עברה חצי שעה ולא הדליק, רשאי לברך ולהדליק כל הלילה, ואפילו הגיע כבר סמוך לסוף הלילה [וכגון שהגיע לביתו מטיסה מחוץ לארץ], ונשאר לו פחות מחצי שעה עד עלות השחר, יברך וידליק את הנרות עד עלות השחר [5:05 בבוקר בערך]. (סב, סד, סז)
 
המדליק בשעה מאוחרת מאוד, טוב שיעיר אחד או שניים מבני ביתו, כדי שיהיו נוכחים בעת ההדלקה לפרסום הנס. אולם אם לא נֹח כל כך להעירם, ידליק לבדו, שהריהו כאדם המתגורר לבדו בביתו, שחייב לברך ולהדליק בכל לילה. (סד. ת"ה צט)
 
 

רמז להלכות חנוכה מן התורה

בפרשת לך לך נאמר (בראשית טו ה): "וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה, וַיֹּאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים, אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ". כאן מוצאים אנו רמז, שרמז הקב"ה לאברהם אבינו על מצות נר חנוכה שיתן אותה בעתיד לבניו, וכדלהלן:
 
וַיּוֹצֵא אֹתוֹ הַחוּצָה - רמז שמצוה להניח את הנרות על פתח הבית מבחוץ.
 
וַיֹּאמֶר הַבֶּט נָא הַשָּׁמַיְמָה וּסְפֹר הַכּוֹכָבִים - רמז לזמן הדלקת הנרות שהוא בצאת הכוכבים.
 
אִם תּוּכַל לִסְפֹּר אֹתָם - רמז שמוסיף והולך בהדלקת הנרות, ביום הראשון מדליק אחד, וביום השני שנים, וכך עולה וסופר עד שמדליק שמונה נרות.
 
וַיֹּאמֶר לוֹ כֹּה יִהְיֶה זַרְעֶךָ - "לו" בגימטריא 36, שזה מנין סך כל הנרות בכל שמונת הימים. אמר לו הקב"ה לאברהם: אם זרעך יהיו זהירים בהדלקת 36 נרות של "כה", דהיינו כ"ה בכסלו, אזי "יהיה זרעך", תזכה לבנים תלמידי חכמים, כפי שאמרו חז"ל: הזהיר בנר שבת ונר חנוכה, יהיו לו בנים תלמידי חכמים. ("ומתוק האור" חנוכה א שלא)
 
 

זמן תפילת ערבית

יש לדעת, כי רשאי כל אדם בכל ימות השנה, להתפלל תפילת ערבית מזמן "פלג המנחה", אלא שצריך לחזור ולקרוא קריאת שמע לאחר צאת הכוכבים. וכך נהגו גדולי ישראל ספרדים ואשכנזים כאחד, שנים רבות בארץ ישראל ובחוץ לארץ. אמנם כיום בארץ ישראל הרבה מבני אשכנז מקפידים שלא להתפלל תפילת ערבית אלא לאחר צאת הכוכבים, ותבוא עליהם ברכה. ומכל מקום אף להם, אם יש איזה צורך שהוא להתפלל מוקדם, בודאי שרשאים להתפלל מ"פלג המנחה", ובפרט אם יש חשש שאם ימתינו לאחר צאת הכוכבים, יצטרכו להתפלל ביחיד, שבודאי עליהם להתפלל במנין ב"פלג המנחה", ולא ביחיד בצאת הכוכבים. וכמבואר בחוברת "השבת בהלכה ובאגדה".
 

איזו מצוה קודמת?

שתי מצוות הבאות לפנינו לעשות, איזו מהן צריכים להקדים? כלל גדול למדונו חז"ל (מסכת שבת דף כג עמוד ב): "תדיר [תמידי] ושאינו תדיר, תדיר קודם". דהיינו, שאם מצוה אחת תמידית, והמצוה השניה אינה תמידית כמו הראשונה, יקדים את המצוה התמידית יותר, ואחר כך יעשה את המצוה השניה.
 
אי לכך, בלילות חנוכה שבאות לפנינו עתה שתי מצוות: א. תפילת ערבית. ב. הדלקת נרות חנוכה. מכיון שתפילת ערבית תמידית, שבכל יום קיימת המצוה להתפלל ערבית, ולעומת זאת מצות הדלקת נרות חנוכה, היא שמונה ימים בשנה, לכך צריכים אנו להקדים ולהתפלל ערבית, ואחר כך להדליק נרות חנוכה.
 
ומאחר ולדעת מרן השולחן ערוך, זמן ההדלקה הוא בצאת הכוכבים, צריכים בני ספרד להקדים ולהתפלל ערבית קודם צאת הכוכבים, כדי שבגמר תפילת ערבית ילכו לביתם, וידליקו את הנרות מיד בצאת הכוכבים. ועל כל פנים, אם נזכר בשעה מאוחרת יותר, באופן שאם יתפלל תחילה ערבית, יעבור זמן חצי שעה מצאת הכוכבים, רשאי להדליק קודם ואחר כך להתפלל ערבית. (עא. ת"ה קה)
 

קריאת שמע קודם נר חנוכה

המתפללים ערבית קודם צאת הכוכבים, מאחר וצריכים הם לחזור ולקרוא קריאת שמע בזמנה לאחר צאת הכוכבים, ישימו לב לקרוא קריאת שמע קודם שידליקו נר חנוכה, כיון שקריאת שמע היא תדירה, וקודמת להדלקה שאינה תדירה. (עא)
 
שאלה: כתב הבית יוסף (סימן רסז) בשם מהר"י אבוהב ז"ל, המקבל שבת מבעוד יום מזמן "פלג המנחה", יראה שיכול לאכול סעודת ליל שבת מיד ב"פלג המנחה". והוקשה לבית יוסף: ואם תאמר אף על פי שיכול לאכול מיד ב"פלג המנחה" ויוצא ידי סעודת שבת, מכל מקום יש לאסור לאכול קודם שיקרא קריאת שמע, כמו שאמרו במסכת ברכות (ד ע"ב): לא יאמר אדם אלך לביתי ואוכל מעט ואשתה מעט ואחר כך אקרא קריאת שמע ואתפלל, שמא ימשך וישכח מלקרוא ומלהתפלל. ואם כן כיון שהמתפללים ערבית ב"פלג המנחה" צריכים לחזור ולקרוא קריאת שמע בזמנה, היאך נתיר להם לאכול סעודת שבת, נחשוש שמא ימשכו בסעודה ולא יקראו קריאת שמע? ויש לומר כיון שיש גדולים שפוסקים שמ"פלג המנחה" ואילך הרי זה זמן קריאת שמע, וכמו שכתבו הרא"ש ועוד, אף על פי שמשום שיש מי שאומר שאין זה זמנה קודם צאת הכוכבים חוזר לקרותה משתחשך, מכל מקום לא נקרא "אוכל קודם קריאת שמע", כן נראה לי. עד כאן דברי הבית יוסף. והנה יש מי ששאל למה לא נאמר גם כאן בחנוכה, כיון שכבר קרא קריאת שמע קודם צאת הכוכבים, רשאי יהיה לסמוך על קריאת שמע זו ולהדליק קודם את הנרות ואחר כך יקרא קריאת שמע?
 
תשובה: והנראה בזה שהנידון שלנו אם לקרוא קריאת שמע קודם ההדלקה, אינו דומה לנידון אם לקרוא קריאת שמע קודם סעודת שבת, כיון שבסעודת שבת מדובר כך: אדם זה נמצא חצי שעה קודם צאת הכוכבים, האם עתה יהיה רשאי להתחיל בסעודה, או שימתין עד צאת הכוכבים כדי שיקרא קודם קריאת שמע, כי אסור לאכול סעודה קודם קריאת שמע, על זה אומר הבית יוסף שלא הטריחו אותו להמתין כל כך, מאחר ומצות קריאת שמע איננה לפניו, אלא שישנה הלכה שאסור לאכול חצי שעה קודם קריאת שמע, אך כיון שהוא כבר יצא ידי חובת קריאת שמע לדעת רבים מהפוסקים, אף שעליו לחזור ולקרוא שוב, מכל מקום אינו נקרא "אוכל קודם קריאת שמע". אולם בנידוננו זמן צאת הכוכבים כבר הגיע, ושתי מצוות עומדות לפניו בפועל, קריאת שמע והדלקת נר חנוכה, הרי כיון שעליו לחזור ולקרוא קריאת שמע והיא מצוה תדירה בכל יום, נקדים אותה למצות הדלקת נר חנוכה שאינה תדירה.
 
מי שהגיע לביתו אחר חצי השעה מצאת הכוכבים, ולא התפלל עדיין ערבית, יקדים להתפלל ערבית, מאחר והיא תדירה, ויש בה גם קריאת שמע שהיא מן התורה, וקודמת להדלקת נר חנוכה שאינה תדירה והיא מדברי חכמים. (עא)
 

זריזים מקדימים

ראוי ונכון מאוד להכין את השמן והפתילות מבעוד יום, כדי שמיד בבואו מבית הכנסת בצאת הכוכבים, ידליק את הנרות ולא יתעכב בהכנתם. (משנ"ב תרעב סק"א)
 

בני אשכנז

הנוהגים מבני אשכנז להדליק נרות חנוכה בשקיעה, אם מקפידים הם להתפלל ערבית לאחר צאת הכוכבים, ידליקו את הנרות ואחר כך יתפללו ערבית. אולם אם קרה והתעכבו ולא הדליקו בשקיעת החמה, והגיע צאת הכוכבים, יקדימו להתפלל ערבית ואחר כך ידליקו. אך אם עד שיתפללו יעבור זמן חצי שעה מצאת הכוכבים, רשאים להדליק קודם ואחר כך להתפלל ערבית, כנ"ל. (משנה ברורה סימן תרעב סק"א)
 

"ותלמוד תורה כנגד כולם"

בתי הכנסת היקרים שמתקיימים בהם שיעורי תורה מידי ערב לאחר תפילת ערבית, טוב שידחו את השיעור לשעה מאוחרת יותר, כך שיספיקו הציבור להדליק בביתם בזמן, ולשהות מעט עם בני ביתם, כדי לספר להם על נפלאותיו של הבורא יתברך, ולאחר מכן יחזרו לשיעור וילמדו כמידי יום. אולם אם קיים חשש שאם ילכו לביתם, מקצתם לא יחזרו לשיעור מחמת עצלותם או מחמת שיש מרחק מביתם לבית הכנסת, לא יבטלו את השיעור, אלא יקיימוהו בשעה הקבועה כמידי יום, ואחר כך ילכו לביתם וידליקו את נרות החנוכה בשמחה וגיל. וטוב שיכריזו לאחר השיעור, שלא ישכחו להדליק את נרות החנוכה. (עג)
 
אף על פי שלכתחילה יש להדליק בחצי השעה הראשונה מצאת הכוכבים, אבל במקום שיש חשש של ביטול תורה ובפרט תורה של רבים, ידליקו מאוחר יותר בסיום לימודם. וכמו שכותב המאירי: יראה לגדולי הדורות שלפנינו שלא נאמר שיעור זה של חצי השעה הראשונה, אלא לזמנים ההם שהיו מדליקים נרות חנוכה בחוץ, וצריך היכר לעוברי דרכים, אבל בזמן הזה הואיל ואין אנו צריכים אלא להיכר של בני הבית, ידליק מתי שירצה. וגדולי הרבנים הצרפתים התירו להדליק עד עמוד השחר, וכן נוהגים שם בני הישיבות להדליק נרות חנוכה לאחר שעומדים מבית המדרש. וכן כתבו בספר המאורות, התרומה ועוד. (עד)
 

לצפייה בערך חנוכה בויקיפדיה - לחצו כאן

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (94 מדרגים)

 

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - לחצו כאן לפרק במייל וכאן לפרק בווטסאפ

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

תגיות:

חנוכה חנוכיה

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


זאת חנוכה - יום של ישועות

היום הזה מוגדר על ידי גדולי החסידות כיום של יושעות, יום בו אתה יכול לפנות לקב"ה ולבקש כל מה שחפץ לבך

נס: הנער התעורר רגע לפני שאיבריו נתרמו

טרנטון מקינלי, נער בן 13, שהה בתרדמת בבית חולים באלבמה. הרופאים החליטו לתרום את איבריו, אך רגע לפני שניתקו אותו ממכשיר ההנשמה לצורך כך – התחרחש הנס המופלא והנער פקח את עיניו

תפילה נפלאה לחנוכה

בימי החנוכה, ימי האור, יש עת רצון עצומה לקבלת התפילות, ובפרט בחצי השעה לאחר ההדלקה. אמרו רבותינו שראוי לשבת בזמן הזה מול הנרות ולהעתיר בתפילה לבורא עולם. הבאנו לפניכם תפילה נפלאה שנכתבה במיוחד לחנוכה מאת הרב הגאון יאשיהו פינטו

נרות חנוכה – לא מה שחשבתם

חג חנוכה ניחן בסגולות רבות, ביניהן סגולה לילדים מחונכים ויראי שמיים. אך מעבר לסגולה, נרות חנוכה מהווים עבורנו הדרכה נפלאה לחינוך ילדים

מבחר סגולות מיוחדות לחג חנוכה

ימי החנוכה הקדושים מסוגלים מאוד לניסים, יש בהם כוח להפוך את החושך לאור, את היגון לישועה ואת האנחה לניסים. בימים אלו, של עת רצון עצומה, נהגו ישראל בסגולות רבות. לפניכם מבחר סגולות מיוחדות לחג החנוכה

בימים ההם, בזמן הזה - קבלו כמה רעיונות שיאירו לכם את החג

חג חנוכה חל בתקופה החשוכה ביותר בשנה, כאשר גנרל חורף משרה אווירה של דכדוך ועצבות. דווקא בתקופה זו עשה עמנו השם ניסים נפלאים, שהאירו את חיינו אז וממשיכים להאיר את חיינו גם כיום. חג חנוכה מלא במשמעות ותוכן רוחני, שכדאי לשתף בו את המשפחה. לפניכם כמה רעיונות שיאירו לכם את החג

סגולות נבחרות


סגולה לרפואה

סגולה לרפואה, להתפלל על החולה ולקרוא בתהילים פסוקים על פי שמו של החולה

סגולה לעושר

"כִּי מְכַבְּדַי אֲכַבֵּד" וְהֶעָשִׁיר הֲרֵי שֶׁהוּא מְכֻבָּד - מִדָּה כְּנֶגֶד מִדָּה

עצה ליראת השם

חָשׁוּב מְאֹד לְהִתְבּוֹנֵן בְּהַנְהָגָתָם שֶׁל הַתַּנָּאִים וְהָאָמוֹרָאִים הַמּוּבָאִים בַּגְּמָרָא, וְכֵן לִקְרֹא מִתּוֹלְדוֹתֵיהֶם וְדֶרֶךְ עֲבוֹדָתָם שֶׁל גְּדוֹלֵי יִשְׂרָאֵל שֶׁהָיוּ בְּכָל דוֹר וָדוֹר

תהילים להצלחה במשפט

עומדים לפני משפט? לפניכם פרקי תהילים להצלחה במשפט, כפי שהובאו ע"י הרב הגאון יעקב אדלשטיין זצ"ל
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |