הרב יעקב אדלשטיין

סגולות וסדר תפילה - זיווג למעוכבי שידוך, מהרב אדלשטיין זצ"ל

סגולה ידועה היא לגמור ספר תהילים מתחילה ועד סוף מבלי להפסיק בדיבור כלל. ומהן הסגולות הנוספות מרבי יעקב אדלשטיין שליט"א?


18/02/20 | כ"ג שבט התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

סגולה ידועה מרבי יעקב אדלשטיין שליט"א
יסודה קיבוץ ענינים המסוגלים, מקום זמן ציבור וכו' כאשר תחזינה עיניכם מישרים בהמשך
הגר"י נוהג להמליץ לקיים הסגולה בקבר החזו"א ובקבר הסנדלר שלידו (
בבית העלמין הישן של בני ברק חלקת פונביז')
אמנם אומר כמו שמפורט בהמשך שכל מקום קדוש מסוגל לזה.

א. סגולה ידועה היא לגמור ספר תהילים מתחילה ועד סוף מבלי להפסיק בדיבור כלל, ודרשו ע"ז דורשי רשימות [מובא בספר "פלא יועץ" מי ימלל גבורות ה'- ישמיע כל תהילתו והיינו הרוצה לספר בגבורותיו ובנפלאותיו ישמיע כל התהילים בתפילה]. ועושים זאת במנין של עשרה בני אדם, שאז הוא ציבור שתפילתו נשמעת


ב. ובהיות דבר זה ענין סגולי יש להשתדל ולעשותו בצורה המסוגלת ככל האפשר ובפרט בדברים כדלהלן


1. ראשית כל לגמור את כל התהילים במנין של עשרה בני אדם כנ"ל 
2. יש לחזר אחר מקום מסוגל [ופעם שאלנו את כבוד מו"ר שליט"א ואמר שכל מקום קדוש טוב, ומ"מ השיב שהיות ומה שבידינו היה להצליח היה זה ליד קבר החזו"א וקבר 
הסנדלר וכמו שנתבאר להלן לא כדאי לשנות.
3. לכתחילה יש לחזר אחר זמן מסוגל דוגמת עשרת ימי תשובה אך אין זה כדאי עבור זה  לדחות ולשהות זמן רב. 
4. והנה בזמן היממה כידוע שבלילה אחר חצות עד הנץ הוא זמן התגברות רחמים אך ודאי שאינו לעיכובא.
5. מהנסיון שבידינו שהיה עמנו אדם גדול או ממש במנין או שהעתיר בעבורינו לאחר שהודיעוהו הזמן שאנו מתפללים [אצלנו היה זה מו"ר הגר"י אדלשטיין שליט"א מרמת 
השרון]


ג. יש להקפיד מאד שאף אדם לא ידע חוץ מאנשי המנין (ואנשי המנין ידעו במי המדובר אך מספיק ידיעה באופן כללי ואין צריך לדעת כל פרטי הדבר). וכידוע דבר זה הקפידו בעלי הסגולות לשמור הכי בהסתר "וכבוד ה' הסתר דבר".


ד. שלא לעשות עבור שניים ביחד רק לאחד והמהרי"ל דיסקין נתן בו טעם כיון דתפילה עושה מחצה ואינו יודע איזה חצי יתקבל.


ה. סדר האמירה על קברו של החזו"א:


1. לגמור את כל ספר התהילים בתנאים הנ"ל וכל ראש פרק להתחיל ביחד.
2. כשיגמרו יאמרו פרקים: קכ"ז, קכ"ח, קכ"א, ק"ל, פסוק בפסוק.
3. אחר בפרק קי"ט אותיות א-בשמות פרטיים של בני הזוג (ואין צורך עם שמות ההורים שלהם).
4. עוד בפרק קי"ט אחר זה כנ"ל אותיות קרע שטן.
5. עוד בפרק קי"ט אחר זה כנ"ל אותיות ילד.
6. אחרי אומרים היה"ר שבסוף התהילים וכשיגיעו ל"ויפקוד את כל חשוכי בנים וכו' לעבודתך וליראתך", יוסיפו ובפרט ל…." ויכירו שמות בני הזוג עם שם האמא דהיינו בן….
7. אחר כך יאמרו שם ביחד בסוף התפילה המוזכרת י"ג מדות.
8. ואח"כ יאמרו בזכות הצדיקים הטמונים במקום הזה ובפרט מרן ר' אברהם ישעיהו בהר"ר שמריהו יוסף בעל החזו"א יפקוד הקב"ה לזרע של קיימא את… וזוגתו.. 

ו. על קבר הסנדלר:
1. יאמרו שוב פרקים קכ"ז, קכ"ח, קכ"א, ק"ל.
2. ויאמרו אח"כ כנ"ל בזכות הצדיקים וכו' ובפרט משה יעקב ב"ר יוסף וכו'.

וה' יתברך ישמע שועתינו ויקבל קול תפילתינו ברצון וימלא משאלות ליבינו לטובה בזרעא חיא וקיימא ולא יפסוק ולא יבטול מפתגמי אורייתא אמן כן יהי רצון.


עוד יש סגולה גדולה ומקובלת בידי אנשי ירושלים ללכת מ' ימים רצופים להתפלל בכותל ושמעתי שאין צורך לגמור רק יאמר הקאפיטל או כמה ואח"כ יבקשו אך יש להקפיד שיהיו רצופים.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו?  לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא הרב יעקב אדלשטיין
X
  • © כל הזכויות שמורות