איסורי מאכלים - מה אסור ומה מותר באכילה?

חלב בהמה טמאה כאנקה ואתון וכיוצא, אסור מן התורה לשתותו, שהיוצא מן הטמא, הריהו טמא

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

ביום שישי בציון הרמב"ם בטבריה - תיקון מיוחד לרפואה, ביום הילולת הרמב"ם. לפרטים לחצו

עשרות אלפי הצטרפו! זה הזמן להתחבר לתהילים יומי בווטסאפ (קבוצה שקטה). להצטרפות לחצו

הלכות איסורי מאכלות
עור האדם
מן הדין יש איסור לבלוע עור של אדם, ולכן אותם שהתרגלו לכסוס את עורותיהם בסמוך לציפורן או בשפתיים מחמת יובש, צריכים להזהר שלא לבלוע את העור. וכמו כן יש להעיר להם שמחמת הרגל יכולים לטעות ולעשות כן גם בשבת שזה איסור גמור. (ט נט)
 
ערלת הברית
יש נשים חושבות כי סגולה לאשה עקרה, שתבלע את ערלת התינוק לאחר הברית. ויש ליידע אותן שזה איסור גמור מן הדין, ויבטלו דבריהן מכל וכל. (סז. ו רכא)
 
חלב אשה
תינוק היונק חלב, רשאי להמשיך לינק עד היותו בגיל 4 שנים. ואם הוא חולה, רשאי לינק עד גיל 5. ומכל מקום אם הפסיק לינק שלשה ימים רצופים [72 שעות], אם הוא פחות מגיל שנתיים, רשאי לחזור ולינק מאמו עד גיל שנתיים. אבל אם פסק אחר גיל שנתיים, לא יחזור לינק, אלא אם כן הוא חולה. (שו"ע יו"ד סימן פא ס"ז. ו רכט)
 
אסור לגדול לינק חלב אשה. ואולם אם חלבוהו לתוך כלי, רשאי לשתותו. (שו"ע שם)
 
חלב בהמה טמאה
חלב בהמה טמאה כאנקה ואתון וכיוצא, אסור מן התורה לשתותו, שהיוצא מן הטמא, הריהו טמא. ואף לחולה אסור לשתותו, אלא אם כן יש בו סכנה. ומכל מקום חולה שאין בו סכנה, אם יערב בחלב דבר מר, רשאי יהיה לשתותו. (ו רכ)
 
חלב גויים
אסרו חכמים לשתות חלב שחלבו גוי, כל שאין היהודי רואה את הגוי כשחולב מהבהמה הטהורה. וטעם האיסור, מחשש שיערב בזה חלב טמא. ופשוט שגוי שמוכר חלב בשקיות סגורות של תנובה, מותר לקנות ממנו ואין שום חשש. (פד)
  
חלב גויים בחוץ לארץ
גם במקומות שלא מצוי חלב שחולב ישראל אלא חלב שחולב גוי, אין להקל בזה. ורק במקום של חולי או צורך גדול כגון לתינוקות, יש להקל ולסמוך שמן הסתם אינם מערבים בזה חלב טמא, מחמת החוק האוסר לערב סוגי חלב יחד, ומטיל קנס גדול על העובר על החוק. (צ)
 
אבקת חלב
מותר להשתמש באבקת חלב של גויים. (כן פסקו בשאלות ותשובות לבושי מרדכי, זקן אהרון וולקין, ישיב משה, ציץ אליעזר ועוד. צו, קד)
 
דבש מלכות
אף על פי שיש אומרים שדבש מלכות לא נעשה ככל דבש מאבקת פרחים בלבד, אלא נעשה בצירוף הפרשה מהבלוטות שבראשן ומהתמצית שבגופן, בכל זאת מותר לאכול דבש מלכות, ככל דבש רגיל. כיון שהדבש מלכות עצמו לבדו, אינו ראוי למאכל אדם כלל, כי טעמו פגום ומר מאוד, ואינו נחשב למאכל איסור, ועל ידי שמערבים בו פי ארבעים דבש רגיל, נעשה ראוי לאכילה, לכך יש להתירו ללא חשש. וכן פסקו בשו"ת חשב האפוד, ציץ אליעזר ועוד. (ו רלג)
 
סימני דגים טהורים
סימני הדגים הטהורים, כל שיש לו סנפיר וקשקשת במים. וקבלה בידינו מרבותינו עד משה רבנו שאמר לו הקב"ה כל דג שיש לו קשקשת, אף על פי שלא רואים אצלו סנפירים, בודאי שהיו לו, והרי הוא כשר לאכילה. (קסו)
  
שמן דגים
מותר לאדם חלש לשתות שמן דגים, אע"פ שאומרים שהוא עשוי מדגים טמאים, הואיל וטעמו פגום ומאוס, וכל שכן אם השמן מונח בקפסולות. (ו רלט)
 
השגחה
חייב כל אדם להקפיד שלא להכניס לביתו אלא רק מאכלים עם כשרות. ואמנם יש כמה סוגים של השגחות, יש שמחמירים יותר, ויש שמחמירים פחות, ויש שהולכים על עיקר הדין. והמחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה, אבל בודאי שאם שואלים אותו, אין לו להורות איסור על השואל, וכמו שכתבו הפוסקים שאסור למורה הוראה להחמיר בדבר המותר אלא אם כן ברר וחקר על מאכל זה שיש בו בעיה. ומכל מקום בודאי שרשאי להציע לשואל להחמיר.
 
כבוד הבריות
הנוהג לאכול בשר ושאר דברים רק מהכשר מסויים מהודר, ועתה התארח בבית חברו והגישו לו מאכלים מהכשר אחר שאינו נוהג לאוכלו, לא ימנע מחמת כן מלאכול ויפגע בחברו, אלא יאכל מה שחברו מגיש לו מפני כבוד הבריות. ואין צריך לעשות התרה על מנהגו הטוב שמקפיד לא לאכול אלא את ההכשר המהודר. כי אין עושים התרה אלא על מנהג טוב שרוצה להפסיקו לגמרי, אבל מנהג שרוצה להפסיקו באופן חד פעמי או לזמן מסויים ואחר כך לחזור אליו, אין צריך התרה (כן דעת המגן אברהם, נודע ביהודה, מהר"ש ענגיל, שואל ומשיב, בית לוי, חתן סופר, מטה יהודה עייאש, מהרי"ץ דושינסקי, שבט הלוי, שרגא המאיר ועוד). וכל שכן אם עשה "התרת נדרים" בערב ראש השנה או ערב כיפור ומסר מודעה שכל מנהג טוב שינהג שלוש פעמים ולא יאמר "בלי נדר", הרי הוא בטל ולא יהיה עליו איסור נדר (קול אליהו, שלמת חיים זוננפלד ועוד). (שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן כ. ה"ע ח נט)
 
ופשוט שכל זה באופן שאין חשש איסור אלא רק שהאורח מהדר ומחמיר יותר מבעל הבית. אבל באופן שיש חשש איסור, כגון שהגישו לפניו עלי ירק שיש בהם חשש תולעים, אזי ברור שעל זה כבר אמר שלמה המלך (משלי כא ל): "אֵין חָכְמָה וְאֵין תְּבוּנָה וְאֵין עֵצָה לְנֶגֶד ה'", ולא יאכל ממאכל זה כלל ועיקר. ואדרבה ימצא איזו הזדמנות לדבר על לבו של בעל הבית שיקפיד להביא על שולחנו אך ורק עלי ירק נקיים מחשש תולעים, וזכותו תלויה בו.
 
הנוהג לאכול רק מהכשר בד"ץ, ועתה הוא חלה ואושפז בבית החולים ששם המאכלים מהכשר הרבנות הראשית, יאכל את המאכלים ואין צריך לעשות התרה על מנהגו הטוב, מאחר ובעזרת השם לאחר שיחזור לבריאותו, יחזור לביתו ולמנהגו לאכול רק מהשגחת בד"ץ. (שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן כ)
  
כבוד התורה
הנוהג לעצמו שלא לאכול מהשגחה מסוימת, ועתה הוזמן לביתו של רבו או של תלמיד חכם אחר, והביאו לפניו מאכלים מאותה השגחה שאינו רגיל בה, אין זה דרך ארץ שימנע מלאוכלם, אלא יאכל ולא יחשוש, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים.
 

צפו בדברי הרב זמיר כהן על מאכלות אסורים:
 
 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (87 מדרגים)

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - להצטרפות לחצו

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


צליית בשר - דיני הצלייה

כשצולים את הבשר אין צורך למלחו, כיון שהאש שואבת ושורפת את הדם כולו, ולכן די בהדחת הדם שנראה על פני החתיכה

מליחת בשר - הלכות מליחה

כיון שאסרה התורה לאכול דם בהמה, חיה ועוף, לכך מולחים אנו את הבשר, שבפעולה זו נשאב כל הדם שבחתיכה

הלכות דם וביצים

חכמים אסרו לאכול כל דם משום מראית העין, שהרואים יאמרו שאדם זה שותה דם של איסור

קצת מהלכות שחיטה וטרפות

ציותה התורה כי אדם שרוצה לאכול עוף או חיה או בהמה חייב לשחטו קודם לכן. והסכין חייב להיות חד וחלק ללא שום פגימה

השחיטה היהודית - חסד עם הבהמה

הנה התבוננות מעמיקה ויסודית, פורסת לנגד עינינו תמונה המאירה את עינינו להבין שוב, כי תורתנו הקדושה, "דרכיה דרכי נועם וכל נתיבותיה שלום", ואך חמלה וחסד טמונים בכל חוקיה ומשפטיה

הלכות הכשרת כלים

לאחר שעם ישראל חזרו ממלחמת מדין עם השלל הגדול, ציוה אותם הקב"ה על כל כלי הסעודה שלקחו בשלל, להכשירם מבליעת המאכלות האסורות שבלועים בכלים

חלב ובשר - דיני סכינים

על כל אדם לייחד בביתו שני סכינים, אחד למאכלי בשר ואחד למאכלי חלב, ולא יחתוך בשר בסכין חלבית או גבינה בסכין בשרית

תערובות בכלי בשר וכלי חלב

כפית חלבית בת יומא, שבחש בה בטעות בסיר בשר חם, צריך לשער אם יש פי שישים כנגד החלק שנכנס מהכפית בסיר, אבל אין צריך לשער שישים כנגד כל הכפית

כלים לשימוש בשרי וכלים לשימוש חלבי

על כל אדם לייחד מערכת כלים למאכלי בשר בלבד, ומערכת כלים למאכלי חלב בלבד. וישים לב שיהיו ניכרים היטב הכלים לבשר והכלים לחלב, כדי למנוע טעות ובלבול

סגולות נבחרות


תפילה סגולית להחלמה

מי שברך אבותינו ואמותינו אברהם יצחק ויעקב, משה ואהרן, דוד ושלמה, שרה רבקה רחל ולאה, הוא יברך וירפא את כל חולינו

סגולה למי שרגליו כואבות

וַיֶּחֱלֶא אָסָא... בְּרַגְלָיו עַד-לְמַעְלָה חָלְיוֹ וְגַם-בְּחָלְיוֹ לֹא-דָרַשׁ אֶת-ה' כִּי בָּרֹפְאִים... 

סגולה להינצל מכל צרה

ארבעים ימי תפילה בבית הכנסת - סגולה בדוקה ומנוסה מאת הרב משה שטרנבוך להינצל מכל צרה

סגולה לעין הרע משם רבי יהודאי גאון

ובעוד שהוא מטיף יאמר בְּשֵׁם גַּבְרִיאֵל בְּשֵׁם מִיכָאֵל בְּשֵׁם רְפָאֵל אֲנִי עוֹשֶֹה זֶה. וּכְשֵׁם שֶׁאֵלּוּ הַטִּפּוֹת נֶאֱבָדִים וּמִתְבַּטְּלִים בַּמַּיִם. כַּךְ יִתְבַּטְּלוּ וְיֹאבְדוּ כָּל מַכְאוֹב וְכָל חוֹלִי וְכָל עַיִן הָרָע מפלוני/ת בן/ת פלוני/ת 
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |