כשרות המטבח

איסורי מאכלים - מה אסור ומה מותר באכילה?

חלב בהמה טמאה כאנקה ואתון וכיוצא, אסור מן התורה לשתותו, שהיוצא מן הטמא, הריהו טמא


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

הלכות איסורי מאכלות
עור האדם
מן הדין יש איסור לבלוע עור של אדם, ולכן אותם שהתרגלו לכסוס את עורותיהם בסמוך לציפורן או בשפתיים מחמת יובש, צריכים להזהר שלא לבלוע את העור. וכמו כן יש להעיר להם שמחמת הרגל יכולים לטעות ולעשות כן גם בשבת שזה איסור גמור. (ט נט)
 
ערלת הברית
יש נשים חושבות כי סגולה לאשה עקרה, שתבלע את ערלת התינוק לאחר הברית. ויש ליידע אותן שזה איסור גמור מן הדין, ויבטלו דבריהן מכל וכל. (סז. ו רכא)
 
חלב אשה
תינוק היונק חלב, רשאי להמשיך לינק עד היותו בגיל 4 שנים. ואם הוא חולה, רשאי לינק עד גיל 5. ומכל מקום אם הפסיק לינק שלשה ימים רצופים [72 שעות], אם הוא פחות מגיל שנתיים, רשאי לחזור ולינק מאמו עד גיל שנתיים. אבל אם פסק אחר גיל שנתיים, לא יחזור לינק, אלא אם כן הוא חולה. (שו"ע יו"ד סימן פא ס"ז. ו רכט)
 
אסור לגדול לינק חלב אשה. ואולם אם חלבוהו לתוך כלי, רשאי לשתותו. (שו"ע שם)
 
חלב בהמה טמאה
חלב בהמה טמאה כאנקה ואתון וכיוצא, אסור מן התורה לשתותו, שהיוצא מן הטמא, הריהו טמא. ואף לחולה אסור לשתותו, אלא אם כן יש בו סכנה. ומכל מקום חולה שאין בו סכנה, אם יערב בחלב דבר מר, רשאי יהיה לשתותו. (ו רכ)
 
חלב גויים
אסרו חכמים לשתות חלב שחלבו גוי, כל שאין היהודי רואה את הגוי כשחולב מהבהמה הטהורה. וטעם האיסור, מחשש שיערב בזה חלב טמא. ופשוט שגוי שמוכר חלב בשקיות סגורות של תנובה, מותר לקנות ממנו ואין שום חשש. (פד)
  
חלב גויים בחוץ לארץ
גם במקומות שלא מצוי חלב שחולב ישראל אלא חלב שחולב גוי, אין להקל בזה. ורק במקום של חולי או צורך גדול כגון לתינוקות, יש להקל ולסמוך שמן הסתם אינם מערבים בזה חלב טמא, מחמת החוק האוסר לערב סוגי חלב יחד, ומטיל קנס גדול על העובר על החוק. (צ)
 
אבקת חלב
מותר להשתמש באבקת חלב של גויים. (כן פסקו בשאלות ותשובות לבושי מרדכי, זקן אהרון וולקין, ישיב משה, ציץ אליעזר ועוד. צו, קד)
 
דבש מלכות
אף על פי שיש אומרים שדבש מלכות לא נעשה ככל דבש מאבקת פרחים בלבד, אלא נעשה בצירוף הפרשה מהבלוטות שבראשן ומהתמצית שבגופן, בכל זאת מותר לאכול דבש מלכות, ככל דבש רגיל. כיון שהדבש מלכות עצמו לבדו, אינו ראוי למאכל אדם כלל, כי טעמו פגום ומר מאוד, ואינו נחשב למאכל איסור, ועל ידי שמערבים בו פי ארבעים דבש רגיל, נעשה ראוי לאכילה, לכך יש להתירו ללא חשש. וכן פסקו בשו"ת חשב האפוד, ציץ אליעזר ועוד. (ו רלג)
 
סימני דגים טהורים
סימני הדגים הטהורים, כל שיש לו סנפיר וקשקשת במים. וקבלה בידינו מרבותינו עד משה רבנו שאמר לו הקב"ה כל דג שיש לו קשקשת, אף על פי שלא רואים אצלו סנפירים, בודאי שהיו לו, והרי הוא כשר לאכילה. (קסו)
  
שמן דגים
מותר לאדם חלש לשתות שמן דגים, אע"פ שאומרים שהוא עשוי מדגים טמאים, הואיל וטעמו פגום ומאוס, וכל שכן אם השמן מונח בקפסולות. (ו רלט)
 
השגחה
חייב כל אדם להקפיד שלא להכניס לביתו אלא רק מאכלים עם כשרות. ואמנם יש כמה סוגים של השגחות, יש שמחמירים יותר, ויש שמחמירים פחות, ויש שהולכים על עיקר הדין. והמחמיר על עצמו תבוא עליו ברכה, אבל בודאי שאם שואלים אותו, אין לו להורות איסור על השואל, וכמו שכתבו הפוסקים שאסור למורה הוראה להחמיר בדבר המותר אלא אם כן ברר וחקר על מאכל זה שיש בו בעיה. ומכל מקום בודאי שרשאי להציע לשואל להחמיר.
 
כבוד הבריות
הנוהג לאכול בשר ושאר דברים רק מהכשר מסויים מהודר, ועתה התארח בבית חברו והגישו לו מאכלים מהכשר אחר שאינו נוהג לאוכלו, לא ימנע מחמת כן מלאכול ויפגע בחברו, אלא יאכל מה שחברו מגיש לו מפני כבוד הבריות. ואין צריך לעשות התרה על מנהגו הטוב שמקפיד לא לאכול אלא את ההכשר המהודר. כי אין עושים התרה אלא על מנהג טוב שרוצה להפסיקו לגמרי, אבל מנהג שרוצה להפסיקו באופן חד פעמי או לזמן מסויים ואחר כך לחזור אליו, אין צריך התרה (כן דעת המגן אברהם, נודע ביהודה, מהר"ש ענגיל, שואל ומשיב, בית לוי, חתן סופר, מטה יהודה עייאש, מהרי"ץ דושינסקי, שבט הלוי, שרגא המאיר ועוד). וכל שכן אם עשה "התרת נדרים" בערב ראש השנה או ערב כיפור ומסר מודעה שכל מנהג טוב שינהג שלוש פעמים ולא יאמר "בלי נדר", הרי הוא בטל ולא יהיה עליו איסור נדר (קול אליהו, שלמת חיים זוננפלד ועוד). (שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן כ. ה"ע ח נט)
 
ופשוט שכל זה באופן שאין חשש איסור אלא רק שהאורח מהדר ומחמיר יותר מבעל הבית. אבל באופן שיש חשש איסור, כגון שהגישו לפניו עלי ירק שיש בהם חשש תולעים, אזי ברור שעל זה כבר אמר שלמה המלך (משלי כא ל): "אֵין חָכְמָה וְאֵין תְּבוּנָה וְאֵין עֵצָה לְנֶגֶד ה'", ולא יאכל ממאכל זה כלל ועיקר. ואדרבה ימצא איזו הזדמנות לדבר על לבו של בעל הבית שיקפיד להביא על שולחנו אך ורק עלי ירק נקיים מחשש תולעים, וזכותו תלויה בו.
 
הנוהג לאכול רק מהכשר בד"ץ, ועתה הוא חלה ואושפז בבית החולים ששם המאכלים מהכשר הרבנות הראשית, יאכל את המאכלים ואין צריך לעשות התרה על מנהגו הטוב, מאחר ובעזרת השם לאחר שיחזור לבריאותו, יחזור לביתו ולמנהגו לאכול רק מהשגחת בד"ץ. (שו"ת יביע אומר חלק י יורה דעה סימן כ)
  
כבוד התורה
הנוהג לעצמו שלא לאכול מהשגחה מסוימת, ועתה הוזמן לביתו של רבו או של תלמיד חכם אחר, והביאו לפניו מאכלים מאותה השגחה שאינו רגיל בה, אין זה דרך ארץ שימנע מלאוכלם, אלא יאכל ולא יחשוש, והשם לא ימנע טוב להולכים בתמים.
 

צפו בדברי הרב זמיר כהן על מאכלות אסורים:
 
 

מחוברים רק לקבוצת ווטסאפ אחת מבית מוקד תהילים ארצי? יש לנו 4! לחצו על אחת מהן להצטרפות:
פרק תהילים יומי | הסגולה היומית | הלכה יומית לנשים | החיזוק היומי המעוצב

תפילות נוספות מומלצות

זקוקים לרפואה? פרקי תהילים לרפואה

רוצים להודות לה'? קראו מזמור לתודה

מייחלים להצלחה? תהילים להצלחה

תהילים להצלחה בניתוח

מכירים אדם יקר שחלה במחלה? סגולת הרב כדורי זצ"ל למחלת הסרטן

הפרנסה לוחצת? פרקי תהילים לפרנסה וגם פרשת המן

תפילה עוצמתית וסגולתית - נשמת כל חי וגם פיטום הקטורת וגם התיקון הכללי

אדם יקר לכם הלך לעולמו? תפילה לעילוי נשמת נפטר

סגולה גדולה לכל דבר - תהילים קי"ט

חוששים מעין הרע? תפילה נגד עין הרע

עוד מאמרי תוכן בנושא כשרות המטבח
X
  • © כל הזכויות שמורות