דבר תורה לפרשת קדושים

דבר תורה לפרשת קדושים מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

ואהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה


01/05/19 | כ"ו ניסן התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

ההזדמנות של פעם בשנה לגמול חסד עם נשמת יקיריך: הירשמו עכשיו לתיקון הנפטרים הגדול ביום הילולת האור החיים הקדוש!  לחצו כאן לשליחת שמות >>>

בפרשת השבוע כתוב "ואהבת לרעך כמוך אני השם  

כתוב בגמרא שנכרי אחד בא להלל הזקן ואמר לו רבי גיירני על מנת שתלמדני כל התורה על רגל אחת, אמר לו זה כלל נקוט בידך מאי דעלך סני לחברך לא תעביד ואידך זיל גמור,
פירוש מה שאתה שונא שיעשו לך אל תעשה לחברך, ושאר מצוות התורה תלמד מהכלל הזה. והנה המצוות השכליות כמו גניבה גזילה עושק השבת אבידה רציחה וכדומה מובן שהם נכללים בכלל הזה, אבל מצוות כמו אכילת חזיר שעטנז כלאים וכדומה אינו מובן איך הם נכללים בזה. 

וכתב ה"מטה יוסף" ששמע מפי החתם סופר  זצוק"ל לבאר, ע"פ משל לילד יתום מאב ואם שאין לו כלום, ופגע בו איש עשיר ולקח אותו לביתו גדלו ולמדו ונתן לו כל מחסורו, ויגדל הילד ונודע לו שזה האיש אינו אביו האמיתי והטיב עמו כמו עם בניו האמתיים, והכיר שהוא צריך להודות לעשיר לאין שיעור, ויהי היום וילך העשיר עם היתום עמו ללמדו דרכי המסחר ובא לעיר גדולה ונכנס לבית מסחר גדול מאוד מלא סחורות יקרות, ואמר להיתום בחר לך פה סחורה למלבושיך וגם אם היא תהיה היותר יקרה במסחר הזה הנני מוכן לשלם בעבורך, ויבחר לו היתום סחורה יקרה מאוד, וירא העשיר והנה הוא בגד אדמדם, ויאמר צר לי מאוד שבחרת בצבע אדמדם שאני שונאה קח לך משאר צבעים איזה שתרצה ובאיזה מחיר יקר שייטב בעיניך רק צבע אדמדם לא תקח לך, הרי בודאי שהיתום מחויב לבטל רצונו ולקיים בחפץ רב את רצון העשיר המיטיב לו טובות רבות וגדולות, ואם אינו עושה כן ומורד נגד רצונו ולוקח הבגד האדמדם הרי הוא נבל וכפוי טובה, ובודאי שבצדק יחרה אפו של העשיר על נבלות הבן היתום הזה, 
 

והנמשל הוא עם ישראל לאבינו שבשמים, הוא ברחמיו הרשה לנו לאכול בהמות חיות ועופות אבל חזיר אסר לנו, הרשה לנו ללבוש בגדים מכל אשר נחפוץ רק שלא יהיה שעטנז בתוכו, הרשה לנו לזרוע כל תבואות שבעולם וליטע כרמים כאשר ייטב בעינינו רק לא בכלאים, הרי בודאי שאנחנו מחויבים לקיים בנפש חפצה את רצון אבינו אב הרחמן ואם לא נקיימו עם נבל אנחנו בנים משחיתים אנחנו,

אבל אם נשים אל לבנו מאי דעלך סני לחברך לא תעביד, צא וחשוב אם אתה היית עושה כל כך טובות לחברך כמו שהקב"ה עושה לך והוא היה עושה נגד רצונך האם לא יחרה אפך בו האם לא היית מענישו כראוי, כן תחשוב איך אתה חייב לעשות רצון בוראך הנותן לך חיים ובריאות ושכל ובינה ובתים ושדות וכרמים ואינו מבקש ממך מאומה כי אם ליראה אותו ולעבדו ולעשות רצונו, פשוט שאתה מחויב בתשוקה עזה להשלים רצונו 

וזה מה שכותבת התורה בפרשתינו "ואהבת לרעך כמוך " ממצוות השכליות של בין אדם לחבירו מזה תלמד גם ש  "אני השם "  גם במצוות שזה בין אדם למקום תבין שאתה מחויב לשמוע בקולו של השם .

שבת שלום
הרב מנדל

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת קדושים

X
  • © כל הזכויות שמורות