דבר תורה לפרשת חיי שרה מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

זרירות במעשים שבין אדם לחבירו

24/11/19 | כ"ו חשון התש"פ

שליחת שמות לתפילה וברכה בברכת הכהנים בכותל, חוה"מ סוכות 2021 - בחינם! לחצו כאן

כתוב בפרשה " ותמהר ותער כִדה אֹל השֱקת ותרץ עוִד אֹל הבאר  לשאוב ותשאב ֹלכֹל גמֹליו.

מצינו בתורה הֱקִדושה בשֹלושה מֱקומות שונים שמתוארת הנהגת מהירות יתירה שנֱקטו אבותינו בגשתם ֹלֱקיום ִדבר מצוה. הפעם הראשונה נמצאת ֹלעיֹל, בתיאור הנהגת הכנסת האורחים שֹל אברהם אבינו, אשר זירז את שרה אמנו באמרו  ״מהרי שֹלוש סאים ֱקמח סוֹלת ֹלושי ועשי עוגות״, ואף הוא עצמו הזִדרז בֱקיום המצוה - ״ואֹל הבֱקר רץ אברהם״
הפעם השניה נמצאת כאן, בתיאור הנהגת רבֱקה אמנו עם אֹליעזר עבִד אברהם וגמֹליו,
והפעם השֹלישית ֹלהֹלן, במעשה יוסף ואחיו, כאשר יוסף מִדרבן את אחיו שימהרו ֹלהוִדיע ֹלאביו כי עוִדנו חי ומצווה עֹליהם  ״מהרו ועֹלו אֹל אבי ואמרתם אֹליו, כה אמר בנך יוסף...״. 

יסוִד הִדבר נראה, שההנהגה הראויה בִדרך כֹלֹל, בענייני העוֹלם בכֹלֹל ובִדברים הנוגעים ֹלרוחניות בפרט, אינה הנהגה שֹל מהירות ופזיזות מוגזמת, אֹלא אִדרבה, יש ֹלשֱקוֹל כֹל פעוֹלה בפֹלס וֹלנהוג בישוב הִדעת. אבֹל במֱקומות בהם המעשה נוגע ֹלאחרים, כאשר אִדם אחר זֱקוֱק ֹלסיוע או עזרה, אזי עֹל האִדם לפעוֹל בנחישות ובמהירות מתוך מחשבה עֹל זוֹלתו בֹלבִד ולמהר בעזרה וסיוע בכל הנדרש והאפשר.
ואין פירושה שהאִדם עושה את המעשה בצורה מהירה וחפוזה, אֹלא שפועֹל באופן ִדרוך וממוֱקִד וממצה את זמן הפעוֹלה עֹל הצִד הטוב ביותר ֹלֹלא עצֹלות ובזבוז זמן.

וידוע שהחפץ חיים זי"ע כשבאן אורחים לשוחלנו בסעודת שבת היה ממהר לנטילת ידים ורק אחר כך שר את הזמירות של "שלום עליכם "וכו כי כשמדובר באחרים יש להזדרז ולסייע בלה המתנה .וזה היה מעלתה של רבקה " ותמהר ותער כִדה אֹל השֱקת ותרץ עוִד אֹל הבאר לשאוב ותשאב ֹלכֹל גמֹליו.  

שבת שלום 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 5 (1 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולות נבחרות


תפילה סגולית חזקה נגד עין הרע

תפילה נגד עין הרע. מַשְׁבִּיעַ אֲנִי עֲלֵיכֶם כָּל מִין עֵינָא בִישָׁא, עֵינָא אוּכְמָא, עֵינָא צָרוֹבָא, עֵינָא תִכְלְתָא, עֵינָא יָרוֹקָא, עֵינָא אֲרוּכָה, עֵינָא קְצָרָה, עֵינָא רְחָבָה, עֵינָא צָרָה, עֵינָא יְשָׁרָה, עֵינָא עֲקוּמָה
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |