המצווה שמצילה מכעס, מעיוורון ומעין הרע

מצווה שהיא סגולה לבנים זכרים, זיכרון טוב, פרנסה טובה והגנה ממלאכי החבלה בשעת הפטירה

24/06/19 | כ"א סיון התשע"ט

 

 

ביום רביעי הקרוב, ו' תשרי - תיקון הנפטרים הגדול. לפרטים לחצו >>

 

סגולות מצוות הציצית

 

סגולה להינצל מכעס

בספרו "שמירת הלשון", פרק ג' בחתימת הספר, כתב רבי ישראל מאיר הכהן, ה"חפץ חיים": "והנה מפשטות הכתוב משמע, דראיית הציצית תועלת היא להזדרז במצות ה' ולא לתור אחר עיניו. ואם כן מה נכון הוא לראות אותם כמה פעמים ביום, ובפרט בעת שעולה איזה מחשבה שאינה טהורה על לבו, או איזה כעס, טוב מאוד להסתכל אז בציצית ואז יפקע היצר"

 

סגולה להינצל מעיוורון

רבי שלמה בן שמעון דוראן, ה"רשב"ש" כתב ב'שו"ת הרשב"ש' סימן כ"ו: "עוד שאלת. שאחד מן המשכילים אמר שאין ראוי להסתכל בציצית בשעת שהוא אומר וראיתם אותו, ולא למשמש בתפילין בשעה שהוא אומר וקשרתם, שא"כ נאמר אף במזוזה ימשמש בה בשעה שהוא אומר וכתבתם וכו'. "ואתה אמרת לו שהרי משמן של רבנן סבוראי כתבו שכל המעביר ציציותיו על עיניו שוב אינו בא לידי סמוי עינים."

רבי נתן שפירא הירושלמי כתב ב'מצת שמורים': "מצאתי בשם הקדמונים שכל המעביר ציציותיו על עיניו כשהוא קורא פרשת ציצית יהא מובטח שלא יבא לידי סימוי עינים"

 

סגולה להינצל מעין הרע

הרב חיים יוסף דוד אזולאי, ה"חיד"א, כתב ב'דבש לפי' מעכת צ' אות כ"ז: "ציצית מציל מעינא בישא דכחות הטומאה ילקוט ראובני פרשת שלח בשם האר"י ז"ל"

 

סגולה לבנים זכרים

ב'כרם חמד', פרשת שלח דר"א ע"ב, נכתב: "שמעתי מגיסי רבי ראובן קרישבסקי שליט"א אשר הגאון מוה"ר רבי ישראל יצחק רייזמן זצ"ל סיפר לו, שהיתה לו אחות שלא היו לה בנים והלכה לגאון בעל תורת חסד  מלובלין זצ"ל שיתפלל עליה, ונתן לה סגולה שתתפור טלית והבעל יכניס בזה הציציות ויתנו לו את הטלית, וכאשר עשו כן נולד להם בן. ונראה דהמקור לסגולה זו הוא מקרא זה דכתוב ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם, שעל ידי שיתנו הציצית יזכו "לדורותם", ואולי מכאן גם המנהג שהכלה שולחת הטלית לחתן"

כתב רבי יוסף חיים מבגדד, ה"בן איש חי" בספרו 'בן יהוידע' בבא בתרא קי"ט ע"ב (מתוך שצדקניות היו נעשה להם נס כיוכבד) "פירש רשב"ם ז"ל בטחו בזכותם שיעשה להם נס כיוכבד. מקשים אמאי לא אמר שיעשה להם נס כשרה. ונ"ל בס"ד, כי יוכבד היתה עדיין בחיים בימיהם, ודימו עצמן לה, ואין דרך לרמוז עצמן לדורות ראשנים הרחוקים הרבה מדורם, ועוד איך ידמו עצמן לאמנו הראשנה שבאמהות. ונראה לי דהגינה מצות ציצית עליהם, כי ידוע דמצות ציצית מסוגלת לבנים, לכן ד' כנפות הם ובכל כנף יש כ"ו קשרים, שהם מספר בן  [כונת הרב שב' פעמים כ"ו עולה בן] וידוע מה שאמרו רז"ל שעל ידי צלפחד היה סיבה שתנתן פרשת ציצית לישראל, לכך נסמכה פרשת ציצית למקושש דאיתא בילקוט, תנא דבי אליהו, וימצאו איש מקושש, אמר לו הקב"ה למשה רבנו ע"ה, מפני מה חלל זה את השבת, אמר לו רבונו של עולם אתה יודע, אמר לו אני אומר לך מפני שבכל יום תפילין בראשו תפילין בזרועו ורואה אותן, ונמנע מן העון, עכשיו שאין עליו תפילין חלל זה את השבת, צא וברור להם דבר שינהגו בו בשבת וביום טוב, שנאמר ועשו להם ציצית, לפיכך נסמכה פרשת ציצית לפרשת מקושש, עד כאן, נמצא מכח מעשה אביהן היתה סיבה שנתנה ציצית לישראל, "שהיא מסוגלת לבנים" לכך זכו להתעבר ולהוליד בנים."

כתב רבי יעקב חיים סופר בחיבורו 'תורת יעקב' עמוד תל"ח: "מצוה גוררת מצוה מנין, דכתיב כי יקרא קן צפור לפניך שלח תשלח וגו', למען ייטב לך והארכת ימים, מה כתיב אחריו כי תבנה בית חדש תזכה לבנות בית חדש, ולעשות מעקה. מה כתיב אחריו, לא תזרע כרמך כלאים, תזכה לכרם ולזרוע שדה, מה כתיב אחריו לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו, תזכה לשורים וחמורים, מה כתיב אחריו לא תלבש שעטנז תזכה לבגדים נאים מן הצמר ומן הפשתן. מה כתיב אחריו גדילים תעשה לך תזכה למצות ציצית, מה כתיב אחריו כי יקח איש אשה, תזכה לאשה ולבנים, הרי למדנו שמצוה גוררת מצוה. לפיכך נסמכו פרשיות אלו זו לזו"

 

סגולה לזיכרון

הרב משה סופר שרייבר, ה"חתם סופר", כתב על במדבר טו כ': "רֵאשִׁית עֲרִסֹתֵכֶם חַלָּה תָּרִימוּ תְרוּמָה כִּתְרוּמַת גֹּרֶן כֵּן תָּרִימוּ אֹתָהּ": "הנה עיקר השכחה הוא מהגשמות המאכלים, אמנם ע"י הפרשת תרומה ומעשרות גורמים תוספת קדושה וזכרון טוב, וכבר הארכתי בזה על אלו הפסוקים במקום אחר. וידוע כי השם הממונה על הזכרון הם אותיות של החדש הזה לכם דז"ך כמבואר בקונטרסי מרבינו שמשון אסטרפולי'א ז"ל, והם אותיות שלפני חלה דז"ך, וזהו ראשיות של עריסותכם חל"ה. והנה ידוע בחוש כי הכניעה והשפלות ברוח מוליד שכחה וההיפך הרוחב לב מוליד זכרון, "ואמנם ראיית ציצית טוב לזכירה "וזהו וראיתם אותו רוצה לומר את פתיל התכלת ועי"ז וזכרתם את כל מצות ה' ולא תצטרכו לתור אחרי לבבכם ועיניכם כדי להרבות הזכירה במוח כי ע"י ראיית הציצית תזכרו."


סגולה לפרנסה

בספרו 'טעמי המנהים ומקור הדינים' מביא הרב אברהם יצחק שפרלינג מספר 'כתב יושר' של רבי שאול ברלין בן הרב צבי הירש לוין בשם האר"י ז"ל כי המסתכל בציצית בעת קריאת שמע ב' פעמים כנגד ב' פעמים עין זוכה לפרנסה, בסוד עיני כל אליך ישברו ואתה נותן להם את אכלת בעתו.


סגולה להינצל ממלאכי חבלה בשעת הפטירה

רבי מאיר בן יחזקאל אבן גבאי, בספרו 'תולעת יעקב', ואמרו חכמי האמת (זוהר ח"ג קעד, ב) כי מי שאינו זהיר במצות ציצית כשנפטר מן העולם מלבישים אותו בלבוש אחד שיודע בו אצל בעלי הדין, ועל ידו אוחזים בו כמה מלאכי חבלה ומכניסין אותו בגיהנם. והזהיר במצוה זו נעשה תמים בכל יום, "תם "בד' כנפים כהלכתן, "ים "בסוד דם חלזון העולה לסוף ע' שנה הידועים, בים כנרת הידועה, ובים זה יש בקרקעיתו מצולות והם סוד זכר ונקבה ויש להם עין הרע וכשבאין להסתכל באדם מזדמן גוון התכלת לעיניהם ואינן יכולין להרע לו (ראה זוהר שם קסג, ב).

הרב אליעזר ב"ר יצחק פאפו, ה'פלא יועץ' בערך ציצית, כתב: "וכן צריך ליזהר לקיים בו זה אלי ואנוהו בטלית נאה שאם מלובש בגדים נאים כלים מכלים שונים והטלית שעל בגדיו יהיה קרוע בלוי הלא יבוש בעוה"ז ויכלם לעוה"ב וכדי בזיון וקצף ויזהר לעשות טלית בין קטן בין גדול מצמר רחלים ולא משאר מינים שאינו מקיים אלא מצוה דרבנן והרי זה דומה למי שיכול להרויח אלף זהובים ומתרצה בת"ק וראוי לחנך את הקטנים במצוה זו והיתה להם טלית קטן תחת בגדיהם תדיר ובזה יקנו סדר קדושה ויהיה להם סיוע על התורה ועל העבודה והפליגו בזוה"ק בשבח המגיע ליוצא מביתו מעוטף בציצית ומוכתר בתפילין אשרי מי שיוכל עשוהו."


סגולה להינצל מן הגלויות

המקובל רבי נתן שפירא בחיבור 'מצת שמורים' כתב: "כל המניח הטלית עם כונתו, ניצול מהגליות של הקליפות. וזהו רמז כי "טלית" גי' "גליות" שבזכות כוונת הטלית ניצול מכל גליות, הן מהקליפות הן מאומות העולם, כמו המקיף של ז"א שהוא משמרו מכל הקליפות כן למטה באדם התחתון."

כתב הב"י בהלכות ציצית סוף סי' כ"ד בשם נמוקי יוסף על הזהיר במצות ציצית זוכה לעתיד שמשמשין לו ב' אלפים ות"ת עבדים וכו' זהו מפני שיכירו בזמן ההוא גדולת מצוה זו כי היא שהגינה עלינו בגולה, ומביאה אותנו לחיי עולם הבא הנה מה טוב ומה נעים הרמז שכתבתי ש"טלית" בגי' "גליות" שהם ד' גליות עכ"ל

 

מרן הרב מרדכי אליהו - הלכות ציצית:

דרגו את הסגולה: 

ממוצע (0 מדרגים)

מקפידים על קריאת תהילים יומית, וזוכים בע"ה לישועות. להצטרפות לקבוצת הווטסאפ לחצו

 

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


סגולה למכירת רכב

קראו פרקי תהילים, כ"ג ו-ס"ה המסוגלים למכירת רכב בהקדם: מִזְמוֹר לְדָוִד יְהוָה רֹעִי לֹא אֶחְסָר: בִּנְאוֹת דֶּשֶׁא יַרְבִּיצֵנִי עַל מֵי מְנֻחוֹת יְנַהֲלֵנִי:

סגולות נבחרות


תפילה סגולית לבן זכר

מתפללים לבן זכר? לפניכם נוסח תפילה לבן זכר. ותִּתְפַּלֵּל חַנָּה וַתֹּאמַר עָלַץ לִבִּי בַּה', רָמָה קַרְנִי בַּה', רָחַב פִּי עַל אוֹיְבַי - כִּי שָׂמַחְתִּי בִּישׁוּעָתֶךָ. אֵין קָדוֹשׁ כַּה' - כִּי אֵין בִּלְתֶּךָ, וְאֵין צוּר כֵּאלֹהֵינוּ.

פרקי תהילים סגוליים - תפילה לרפואה

תפילה לרפואה, עבור כל מי שנזקק לרפואה שלמה. "יְיָ יִשְׁמָרְךָ מִכָּל רָע יִשְׁמֹר אֶת נַפְשֶׁךָ יְיָ יִשְׁמָר צֵאתְךָ וּבוֹאֶךָ מֵעַתָּה וְעַד עוֹלָם".

סגולה להינצל מכל צרה

ארבעים ימי תפילה בבית הכנסת - סגולה בדוקה ומנוסה מאת הרב משה שטרנבוך להינצל מכל צרה
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |