סגולה עצומה לל"ג בעומר מהבן איש חי

הכי מסוגל לישועות: ביום הקדוש, במקום הקדוש - והשם שלכם יהיה שם!

ל"ג שמח! כל הסגולות הקדושות של ל"ג בעומר

מפעים: זה החלום שבזכותו נולד רשב''י

בדרך לחלאקה עם הילד? קבלו תפילה חזקה במיוחד

תפילות וסגולות

חוששים מעין הרע? סגולה מיוחדת להינצל מעינא בישא

מהי עין הרע? מי יכול לגרום לכך? ההסברים, והסגולות להינצל


20/03/22 | י"ז אדר ב' התשפ"ב

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

יום של ישועות וסגולות: בל"ג בעומר נהיה במירון, נתפלל עליכם, נחלק בשמכם ח"י רוטל ונקרא זוהר לזכותכם. אל תפספסו הזדמנות לקחת חלק בסגולה הגדולה. לחצו כאן >> 


אנשים רבים חוששים מפני עין הרע, ובפרט כאשר עוברים דירה או רוכשים מכונת חדשה. אומר ה'חזון איש' רבי ניסים קרליץ זצוק"ל, שישנה מציאות כזו שאדם עושה לעצמו עין הרע. כאשר אדם מתפעל מדבר מסוים טוב שקורה לו בחייו, בשמיים בודקים האם באמת מגיע לו כל הטוב הזה, ואז מתחילים לבדוק אותו על פי מידותיו ומעשיו.


לכן ראוי שאדם יסגל לעצמו מנהג כמה שפחות לדבר על דברים טובים שקורים לו ולהשתבח בהם, להימנע מלפרסם דברים טובים שקורים ואף תמונות של בני המשפחה ראוי וטוב לשמור ולא לפרסם.
 סגולה טובה נגד עין הרע: לקחת פיסת זהב או כסף בצורת ראש של דג עם עין, ולתלות בבית.


ומדוע דווקא ראש של דג? הנה ההסבר:


הדג נמצא בתוך המים, עיני אדם לא רואה אותם ולכן אין עין הרע שוליטת בהם. לכן כאשר תולים צורת דג בבית, זו סגולה להינצל מעין הרע.


בנוסף, ישנם רבים הנוהגים להחזיק בביתם אקווריום עם דגים, ולא רק לשם הנוי, אלא אף כשמירה מעין הרע, מאותה הסיבה שנזכרה לעיל.


סגולה נוספת נגד עין הרע- סגולה פשוטה אך עצומה: להביט כלפי השמיים. כאשר אדם מרים את ראשו ומביט לשמיים זה מזכיר לו שיש בורא לעולם והכל מאיתו יתברך, ומתחזק באמונה בה' יתברך.

תפילה נגד עין הרע:

ובכן יהי רצון מלפניך יהוה אלהינו ואלהי אבותינו שתראה בענינו ודחקנו ועמלינו, ותשור בענינו ותביט בעמלנו. ותציץ עלינו ברחמיך, ותשגיח עלינו בעין חמלתך. ותשמרנו ברחמיך הטובים, ותצילנו תמיד מרע עין, שלא יהיה לנו שום עין הרע על שום אדם שבעולם. רק נסתכל תמיד על כל אחד בעין טובה, ונזכה להיות מתלמידיו של אברהם אבינו עליו השלום שיש בהם שלשה מידות טובות שהם : עין טובה ונפש שפלה ורוח נמוכה. ותשמרנו ותצילנו מתלמידיו של בלעם הרשע שיש להם שלש מידות רעות שהם : עין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה. אבינו מלכנו, אדירנו, בוראנו, גואלנו, יוצרנו, קדושנו, קדוש יעקב. רוענו, רועה ישראל, המלך הטוב והמטיב לכל, טוב עין באמת, זכני ברחמיך הרבים שאזכה להתדבק במדותיך הטובים להיות טוב עין באמת תמיד. ותצילנו ברחמיך הרבים מעין רעה שלא ישלוט בנו (בביתנו וזרעינו ורכושינו) שום עין רעה משום אדם ומשום נברא שבעולם. ולא יהיה להרע עין שום כח ושום שליטה. ולא יוכל להזיק לנו כלל חס ושלום לא בגשמיות ולא ברוחניות:

עין הרע בא מ - רע עין

ריבונו של עולם ריבונו של עולם, מלא רחמים, טוב ומטיב לכל, טוב עין, אתה לבד יודע את עצם התגברות עין הרע שמתגבר עלינו מאד. שעינו רעה בקדושת ישראל עם קדוש (ובפרט הרע עין שיש בישיבות הקדושות, והלומדי תורה ועבדי השם התמימים שכל עינם לך צופיות ללמוד ולשמור תורתך ומצוותיך – ועל כן עיני כל רעה עליהם וגם מנסים להזיקם בפועל..,). (ריבונו של עולם) בכל יום ויום מתגבר עלינו ביותר בכמה תחבולות להרחיקנו חס ושלום מעבודתך באמת, ורודף אותנו מאד. מלא רחמים, מלא טוב, אתה ידעת את לבבנו, אתה ידעת את כל אשר עבר עלינו ע"י עין הרע של האויבים והשונאים הרודפים אחר הבאים להתקרב באמת לעבודתך ולתורתך. וגם אתה ידעת גודל חלישותנו לעמד נגד עינם הרעה. ועתה הודיענו נא אבינו שבשמים אנה מפניהם נברח, ואיה איפוא המקום להתחבא ולהטמן מפני עינם הרעה. הביטה בעניינו כי רבו מכאובינו וצרות לבבנו.

"הטה אלהי אזנך ושמע. פקח עיניך וראה שוממותינו, כי לא על צדקותינו אנחנו מפילים תחנונינו לפניך כי על רחמיך הרבים". כי ידענו באמת כי אנחנו בעצמנו החייבים בכל זה. כי לולא חטאינו ופשעינו המרבים והעצומים, לא היינו צריכים להתירא מפניהם כלל.

אבל מה נעשה אבינו, כי הסכלנו הרבה מאד. חטאנו העוינו והרשענו וסרנו ממצותיך. פעמים רבות הצלתנו, ואנחנו מרינו עצותיך, "ותמוגנו ביד עווננו". ובכל זאת אנו חפצים ומשתוקקים ומחכים ומיחלים בכל עת להתקרב לעבודתך באמת, כי אתה רוצה בתשובה כי חנון ורחום אתה וקרוב לכל קוראיך באמת, ועתה הצילנו נא ברחמיך מן עין רעה. כי אין לנו שום כוח לעמוד נגד אחד משונאינו אף כי נגד כולם. ואין לנו על מי להשען כי אם על אבינו שבשמים, לך לבד עיני תלויות, לך לבד עיני צופיות, "דלו עיני למרום". אולי יראה יהוה בעיני, אולי יחוס אולי ירחם. הבט נא רחם נא והושיעה נא צאן מרעיתך. ואל ימשול בנו הרע עין כלל. "הבט משמים וראה" כי היינו לעג וקלס. "הבט משמים וראה מזבול קודשך ותפארתך איה קנאתך וגבורתך. המון מעיך ורחמיך אלי התאפקו".

מלא רחמים טוב לכל טוב ומטיב, טוב ומטיב לרעים ולטובים, טוב באמת תמיד, הטוב כי לא כלו רחמיך והמרחם כי לא תמו חסדיך, רחם עלינו ברחמיך הרבים והצילנו מרע עין מכל הבחינות…

הן שלא יהיה לנו שום עין רעה כלל (על אחרים),הן שלא ישלט בנו שום עין הרע משום אדם ומשום נברא שבעולם.

ותביט עלי בעינך הטוב בעינא חדא דרחמי ותמשיך ותשפיע עלי טוב עין.

בלי עין הרע – על עם ישראל.

ותשמרני ותצילני שלא יהיה עיני רעה כלל בגדולת חברי ובגדולת כל העולם כולו. ותצילני מפגם הראות ותשמרני תמיד שלא אסתכל בשום דבר המביא לידי הרהורים חס ושלום. ולא בשום דבר הפוגם את העינים. "העבר עיני מראות שוא בדרכך חייני". הצילני מעין נואפת. "שמרה נפשי והצילני אל אבוש כי חסיתי בך". וכל מה שחטאתי עויתי ופשעתי לפניך ופגמתי בעיני בשוגג ובמזיד באונס וברצון, והרע בעיניך עשיתי מנעורי עד היום הזה, על הכל תמחול ותכפר ותסלח לי, אלוה סליחות חנון המרבה לסלוח.

ותזכני מעתה להיות טוב עין בכל הבחינות בקדושה ובטהרה גדולה כרצונך הטוב באמת:

ותצילנו שלא ישלט בנו שום עין רעה משום רע עין שבעולם. ולא יזיק לנו עינם הרעה כלל. הן בגשמיות הן ברוחניות. בגוף ונפש וממון. ותשמר צאתנו ובואנו לחיים טובים ולשלום מעתה ועד עולם. כי אין לנו על מי להשען כי אם עליך לבד אבינו שבשמים. כי "אשורנו עתה סבבונו עיניהם ישיתו לנטות בארץ. צרי ילטש עיניו לי. אשא עיני אל ההרים מאין יבא עזרי עזרי מעם יהוה עושה שמים וארץ: כי אליך אלהים יהוה עיני בך חסיתי אל תער נפשי. עיני תמיד אל יהוה כי הוא יוציא מרשת רגלי. אליך נשאתי את עיני היושבי בשמים. הנה כעיני עבדים אל יד אדוניהם כעיני שפחה אל יד גבירתה כן עינינו אל יהוה אלהינו עד שיחננו. חננו יהוה חננו כי רב שבענו בוז".

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

סגולות לפרנסה

אל תחמיצו: סגולות נפלאות לערב ראש חודש ניסן

סגולות לשבת

מיוחד לשבת: סגולות עוצמתיות לבנים צדיקים וגידול קל

סגולות לכל הישועות

סגולת תוספת שבת - הסגולה שהמליץ עליה שר התורה זצ''ל לכל הישועות

סגולות לפרנסה

סגולת מרים הכובסת: סגולה בדוקה להיפקד בזרע של קיימא

סגולות שונות

חוששים מעין הרע? סגולה מיוחדת להינצל מעינא בישא

סגולות לפרנסה

הסגולה שאסור להחמיץ: כיצד בכמה מילים פשוטות תורידו שפע עצום?

סגולות לפרנסה

היום המיוחד בשנה: לקט סגולות מיוחד שאסור לכם לפספס

סגולות לפרנסה

מרגישים חנוקים? הפרנסה 'תקועה'? הסגולות שיפתחו עבורכם שערים

סגולות לפרנסה

ראש חודש אדר בפתח: סגולות מיוחדות שאסור לכם להחמיץ

סגולות לזיווג

סגולה מיוחדת: כך נושע בחור לאחר שנות המתנה ארוכות

סגולות לפרנסה

סגולה מיוחדת לכל עניין: כך תסלקו את הסטרא אחרא מביתכם

סגולות לכל הישועות

סגולת התיקון הכללי

סגולות לכל הישועות

הסגולה הטמונה בקריאת ספר דברים

סגולות לפרנסה

סגולה מיוחדת לפרנסה בשפע- אל תפספסו

סגולות לזיווג

סגולה מיוחדת לזיווג

סגולות לשמירה והגנה

קניתם רכב חדש? מזל טוב! כך תשמרו עליו מעין הרע

סגולות לפרנסה

עובד כמו קסם: אכילת תפוח בליל שבת כסגולה לפרנסה בשפע

סגולות לשמירה והגנה

הסגולה שאם תעשו אותה בבוקר - תשמור עליכם כל היום!

סגולות למעגל החיים

הרב קנייבסקי זצ''ל: בזכות הסגולה הזו נולד בני החמישי

סגולות לחינוך הילדים

סגולה להרגיע בכי של תינוק

עוד מאמרי תוכן בנושא סגולות שונות

X
  • © כל הזכויות שמורות