מגזין תהילים

נותן כח לקריאת תהילים יומית: מה אמרו חז"ל וגדולי ישראל על מעלת התהילים

אילו ידעתם כוחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת


06/06/19 | ג' סיון התשע"ט
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

מעלת תהילים מר' שמעון בר יוחאי כפי שמובא בזהר הקדוש

"בשירות ותשבחות אלו שאמר דוד, יש בהם סודות ודברים עליונים ברזי החכמה, שכולם ברוח הקודש נאמרו, ששרתה רוח הקודש על דוד ואמר שירה, ולכן כולם נאמרו ברזי החכמה".  (זוהר ח"א קעט. וע"ע פסחים קיז. תה"ל ה).

 

השל"ה הקדוש

"מי שחשקה נפשו לידבק בו יתברך ובשבחיו אז ידבק עצמו בספר תהילים".  

"האומר תהילים הא כמתפלל, והוא גם כן כעוסק בתורה".

"כל האומר תהילים בכל יום כאילו קיים כל התורה כולה".

 

ר' חיים יוסף דוד אזולאי החיד"א

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן סגולה גדולה לאומרו בחג השבועות, כי דוד המלך הייתה מנוחתו ביום זה והוא יומא דיהילולא דיליה, ועוד יעלו לרצון ביותר אמירת תהילותיו. (תה"ל י"ג, ב' החיד"א, מורה באצבע-סיון).

 

בעל היסוד יוסף

אל יהי קל בעיניך לומר שיעור קבוע תהילים בכל יום, כי על כן נקראים מזמורים שמכריתין ומזמנין וחתכין הקליפות שלא יקטרגו קודם שמתחילין להתפלל. ועל ידי אמירת תהילים באים הרבה הצלחות לעולם.

 

הרב מנחם מנדל שנאורסון מילובביץ

אשרי האיש הלומד תהילים, ומשתדל לאומרם בציבור ועבור הכלל מתוך שמחה וטוב לבב. שגדל עניין אמירת תהילים בציבור וכוונתם הפנימית הנוגע לכלל ישראל ממש בגשמיות, בבני חיי ומזונא, וברוחניות בטל אורות שפע ברכה, הצלחה, ישועה וגאולה. (הרמ"מ מלובביץ זת"ע, בקובץ מכתבים, בספר תהילים מהד' חב"ד)

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך נאמר בהם ובכוח סגולת אמירתם, אלו ידעתם כחם של פסוקי תהילים ופעולתם בשמי רום, הייתם אומרים אותם בכל עת. תדעו שמזמורי תהילים שוברים כל המחיצות, ועולים בעילוי אחר עילוי, בלי שום הפרעה, ומשתטחים לפני אדון העולמים ופועלים פעולתם בחסד וברחמים. (תהילים מהד' חב"ד)

 

הרב קוק

אשרי האיש הלומד תהילים, שבו וממנו חתימת תקוה לגאולתם של ישראל. ועליו נאמר באורות הקודש: יקום ישראל על רגליו, יתרומם בגבורה בארץ חמדתו, יביע את אמרת נבואתו ממקור חיי נשמתו, יקיץ לתחיה את גרעיני החיים הנרדמים בלב כל אדם וכל חי, כל הנשמה תהלל יה הללויה (מרן הראי"ה קוק זצ"ל, בספ' אוה"ק ד, תנ).

 

רבי ישראל אבוחצירא "בבא סאלי"

"יש באמירת תהילים סגולה מיוחדת, ופסוקי ה תהילים פועלים עצומות בשמים".

 

הרמב"ם - רבי משה בן מימון

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו, האומר תהילים בכל יום מובטח לו שהוא בן העולם-הבא, שכן דוד המע"ה חמד והתאווה בתהילותיו לחיי העולם הבא, שנאמר (תהילים כז, יג) לולא האמנתי לראות בטוב ה' בארץ חיים. ועוד שהוא זוכה להיות תחת כסא הכבוד. (רמב"ם הל' תשובה ח, יא. ספר ארחות צדיקים, בהקדמה.)

 

רבי צדוק הכהן

אשרי האיש הלומד תהילים, שהרי בקש דוד שאמירת תהילים תועיל להציל מדמיוני היצר. וכך פירשו בכתוב (תהילים קיט, פ) יהי לבי תמים בחוקיך. אמר דוד, רבון העולם, כשאני עוסק בחוקיך לא יהיה רשות ליצר הרע להציץ בי, שנאמר (תהילים ו, יא) הורני ה' דרכך אהלך באמתך. ונראה פירושו, דהמדרש מפרש הפסוק הורני ה' דרכך, אימתי, כשאהלך באמתך. (רבי צדוק הכהן בספר צדקת הצדיק, אות רח. ורבי שמחה בונים מפרשיסחא זצ"ל בספר קול שמחה, פרשת בא).

 

המלבי"ם בהקדמה לספר תהילים

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך כתב עליו המלבי"ם בהקדמתו, שהוא בית קדש הקדשים בית האוצר היקר הזה, מלא יקר כל קדש, מלא הדר כל כבוד ועוז, אוצר בתוכו כל מחמדנו אשר היו לנו מימי קדם, בעוד רוח השיר חי בפי שרי קדש, בעוד התנוסס רוח ה' על נעים זמירות ישראל עלי הגיון בכינור, בהיכלו כבוד אומר כלו.

כל אדם יחזה בו, כל תפלה וכל תחנה, כל הודאה וכל תהילה, על כל דבר ועל כל עניין, צוקה או תשועה, צרה או רוחה, אשר יהיה ליחיד או לרבים, בתהלוכות העתים ומסבות הזמן הסוער על כל עוברי ים החיים בהמון משבריו ושאון גליו.  גם יש בו סגולות יקרות ומטמוני מסתרים מסוד ה' ליראיו, תרופות וסמי חיים, ומפתחות אל שערי שמים. (מלבי"ם בהקדמתו על תהילים).

 

רבי אלימלך מליזנסק "הנעם אלימלך"

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו, לכך נקראים שירי דוד מלכנו תהילים שיכולין לפעול על ידם הכל ואין שטן ואין פגע רע. וזהו שירו לה' כו' תהילתו בקהל חסידים, פירוש עניין התהילה הוא ביד החסידים המתחסדים עם קונם. (רבי אלימלך מליזנסק זצ"ל, בספר נועם אלימלך, ליקוטי שושנה).

"מזמורי תהילים הם מפתחות המתאימות לכל היכלות הרחמים רפואה ישועה ופרנסה. ולכך נקראים שירי דוד מלכנו תהילים. שיכולין לפעול בידם הכל ואין שטן ואין פגע רע."

 

רבי יעקב כולי בספרו מעם לועז

אשרי האיש הלומד תהילים, שבהם רמזו חז"ל מאה ברכות שחייב אדם בכל יום, בפסוק כי כן יבורך גבר (תהילים קכח. פי' מעם לועז בהק' על תהילים)

 

הרב זכריה תנעמי דרך הקודש

אשרי האיש הלומד תהילים, שכך אמרו בהם, אם תרצה בן אדם לחוש את נועם הדבקות האלהית וזהר חנה, בעוה"ז - אם יש את נפשך לדעת את המקום בו פורח גם עדניה בהדר פארו ובהוד יופיו - התבונן בחזיון האחד שאין שני לו בגדלו, חזיון הדבקות והתגלותו בנשמה האלהית השירית, נשמתו של דוד המלך ע"ה (מדברי מו"ר הרב זכריה תנעמי שליט"א, בספרו דרך הקודש).

 

"ישמח ישראל"

אשרי האיש הלומד תהילים, שהוא וכל אחד יכולים למצוא אור נשמתם בספר תהילים, בכל דור ועד ביאת הגואל במהרה בימנו, אמן. שהרי דוד היה נשמת כל ישראל, וזה שהוא אומר: תהילת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד. (בשם ס' ישמח ישראל, פר' עקב).

"כנודע דוד המלך היה נשמת כלל ישראל, כמו שכתוב: ''תהלת ה' ידבר פי ויברך כל בשר שם קדשו...''. דוד המלך היה עושה ספר תהילים עבור כל סוגי בני אדם, וכולם יכולים למצוא את עצמם בספר תהילים עד ביאת הגואל במהרה בימנו. אמן. וזה שכתוב: ויברך כל בשר שם קדשו לעולם ועד, בכל מצב שיהיה."

 

ספר "זיכרון טוב"

אשרי האיש הלומד תהילים, שהוא מועיל לו בעולם הזה ולעולם הבא. ומעשה שסיפר הגה"ק מנעסכיז זיע"א, על איש אחד שהיה עוסק אחר הרחיים, וכל ימיו היה אומר מזמורי תהילים. ובשעה שנפטר, ראה צדיק אחד כי דוד המלך יצא לקראת האיש  עם כינורו בידו, והיה מנגן ושמח שמחה גדולה (בס' זיכרון טוב).

 

"פרדס מנחם"

אשרי האיש הלומד תהילים, שכן אמרו, בשעה שבן דוד יבוא במהרה בימינו, מיד הוא שואל מי מחסידיו באמירת תהילים ובסעודות מלווה מלכה במוצש"ק. וכל מי שימצא, יזכה להיות בין חסידיו תמיד, אשרי לו ואשרי חלקו. (ב' פרדס מנחם בכתי"ק).

"על ידי תהילים מקרבים את הגאולה השלימה"

לתהילים יש כח! מתמודדים עם קושי? את זה אתם חייבים לנסות >>>

מגזין תהילים

מפתיע: השיטה המיוחדת לקריאת תהילים שטמונה בה סגולה עצומה!

מגזין תהילים

אל תדלגו על זה: קראו את הכתבה הבאה ותזכו לעשות חסד אמיתי

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 3

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 2

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 1

מגזין תהילים

הזמר ואיש החסד מתחנן: ’’תקרעו שערי שמים עבור הכלה שלי’’

מגזין תהילים

אם היה ’’בנק תהילים’’ - כמה מזמורים היו נזקפים שם לזכותך?

מגזין תהילים

אמא ואבא מתחננים, זה מה שיכול לעזור - פרק תהילים!

מגזין תהילים

מעלת קריאת התהילים מדי יום - מדהים

מגזין תהילים

נותן כח לקריאת תהילים יומית: מה אמרו חז"ל וגדולי ישראל על מעלת התהילים

מגזין תהילים

תהילים ק"נ - י"ג הילולים המרמזים לשלוש עשרה מידות שבהן הקב"ה מנהיג את העולם

מגזין תהילים

מדוע בוחרים חילוניים לקרוא פרקי תהילים?

מגזין תהילים

פרקי תהילים לרפואה שלימה מהרבנית קניבסקי

מגזין תהילים

פִּרְקֵי תְּהִלִּים שֶׁאוֹמְרִים בְּבֵית הֶעָלְמִין

מגזין תהילים

התהלים מסוגלים לרפואת החולה

עוד מאמרי תוכן בנושא מגזין תהילים
X
  • © כל הזכויות שמורות