דבר תורה לפרשת ויצא

דבר תורה לפרשת ויצא מהרב מנדל מנהל מוקד תהילים ארצי

איתך בכל מצב


05/12/19 | ז' כסלו התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

בפסןק כתוב" כי לא אעזבך עד אשר עם עשיתי את אשר דברתי לך.

וקשה וכי אח"כ כן יעזבנו - הלא אי אפשר  להתקיים אפילו שעה אחת בלי השם יתברך ?
בספר "אבן שתיה" מביא,סיפור  מהרב הקדוש רבי לוי יצחק מבארדיטשוב זי"ע שבא לפניו איזה חסיד מאנשי שלומו, וסיפר לו מצבו ומעמדו כי רע הוא ומקודם היה עשיר, ועכשיו נעשה יורד והוא בעל חוב גדול, 

השיב לו הרבי מבארדיטשוב  דעתי שתקנה הגרלה (לוטו),ובטח תרויח בה מעות הרבה. אמר החסיד: זאת ידעתי כי הבטחת הרבי תתקים , אך מי יודע למתי? ודרך הגרלה שיעברו לפעמים איזה שנים עד שמרוויחים, ובין כך ובין כך יש לי בת שהגיעה לפרקה וצריך לי הוצאה להשיא אותה, וכסף מהיכן?
אזי הבטיח לו הרבי  כי עד מהרה הקב"ה יזמין לו מעות על זה, עוד לפני שירויח בההגרלה וכדברי הרה"ק מבארדיטשוב כן עשה, שבצאתו משם פנה לקנות ההגרלה ונסע לביתו,בדרך הגיע לאכסניה ונשאר שם על לינת לילה, בלילה ההוא בא לשם איזה שר גדול מהפריצים עם עגלה רתומה, ונשאר גם כן ללון שם,
באמצע הלילה חלם לו השר כי יש איש יהודי, שיש לו הגרלה שטוב מזלה, לכן יראה להחליף עמו, שיתן לו פתק ההגרלה שלו והיהודי יתן שלו, כי ההגרלה של היהודי בטח יעשה פרי, ושלו איננה שוה כלום. ויקץ, והנה חלום, וישן ויחלום שנית כזה, אז עמד ממשכבו ותפעם רוחו. וציוה להמשרת, שיחקור אם יש שם איש זר, ובאם המצא תמצא איזה יהודי יקרא אותו ביתו פנימה, פשפש ומצא וקרא לו ועמד לפניו,
ואחרי דרישות וחקירות נודע לו שאכן . יש לו פתק הגרלה אמר לו השר גם לי יש תחת ידי כזאת, בוא ונחליף זה עם זה, ואני אתן לך איזה זהובים כסף עוד יותר, אמר החסיד: איני רוצה אף אם תתן לי כהנה וכהנה, לא אוכל להחליף כיון שהיה זאת ההגרלה שקנה בפקודת רבו השר הוסיף עד אלף זהובים כסף שיתן לו ההרגלה שלו, אך ההוא בשלו ולא רצה להחליף איתו, 
כאשר ראה כי החסיד בכל זאת אינו מרוצה בהחליפין, אזי קם בחמתו ואמר להמשרת שלו שיקחנה בחזקה. המשרת כן עשה ואין מידו מציל ומסרה להשר,
בכל זאת אמר השר: אינני רוצה לגזלה, רק הנני נותן לך את האלף כסף שרציתי להוסיף לך , וגם ההגרלה שלי, החסיד הוכרח לקבל בעל כרחו, ואמר "גם זו לטובה".
נסע לביתו, וכעת היה בידו מהתשלום של השר לעשות את  החתונה של בתו  בהרחבה והודה לד'. לא ארכו הימים, והרויח בההרגלה שמסר לו הפריץ בעל כרחו - כמה אלפים זהובים כסף. ונסע תיכף לבארדיטשוב לקבל פני רבו,
וכאשר בא אל הקודש פנימה אמר לו הרה"ק מבארידטשוב: הנה ראיתי כי המזל שלך נשפל עד לעפר, הוכרחתי לשלוח את "בעל החלומות" שידבר על לב הפריץ שיחליף אתך, כי ראיתי ההגרלה שלו ירויח ולא שלך, והאלף כסף שהוסיף לך,
יען כי אמרת שבהכרח לך שתעשה תיכף חתונה, לכן מתחילה היה לך ישועה קטנה ואחר כך ישועה הגדולה. נסע האיש לביתו, ונעשה עשיר גדול עוד יותר מתחילה.

בזה פירש ה"צמחק צדיק"  כי לזה כיון הקב"ה במאמרו ליעקב אבינו "כי לא אעזבך עד אשר אם עשיתי" וכו', כלומר אפילו עד שתבוא הישועה הגדולה - בכל זאת לא אעזבך ויהיה לך ישועה קטנה על כל פנים מתחילה, וכאשר תבוא הישועה הגדולה - בודאי יהיה כל טוב סלה .

שבת שלום

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת ויצא

X
  • © כל הזכויות שמורות