דבר תורה לפרשת שלח

הכרת הטוב, דבר תורה קצר לפרשת שלח, מאת הרב מנדל, מנהל "מוקד תהילים ארצי"

עד כמה חמור עוון כפיות הטובה בעיני הקדווש ברוך הוא, ניתן ללמוד מן העונש שקיבל עם ישראל לדורות


14/06/20 | כ"ב סיון התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

השבוע פרשת שלח מתחילה במילים שלח לך אנשים וכו'
דרשו חז"ל - אתם בכיתם בכיה של חנם ואני קובע לכם בכיה לדורות" (תענית כט.)

והרמבן אף מביא מקור לדברי חז"ל אלו בפסוק מתהילים ק"ו שם נאמר "וימאסו בארץ חמדה לא האמינו לדברו וירגנו באהליהם ולא שמעו בקול ה' וישא ידו להם להפיל אותם במדבר ולהפיל זרעם בגוים ולזרותם בארצות".

בעצם מה שאנחנו למדים מכאן זה את הפך ההודיה, ההפך של הכרת הטוב.

משה רבנו בתוכחתו לישראל אומר "ותרגנו באהליכם ותאמרו בשנאת ד' אותנו הוציאנו מארץ מצרים..."

ומפרש רבנו יונה בשערי תשובה:  "ופעמים רבות הנרגן כפוי טובה גם יחשבה לרעה... ופעמים יחשב על חסדי ד' כי הם לנקם ושלם'".

מתוך הנ"ל אנחנו לומדים שבכיית החינם היתה מתוך נרגנות וכפיות טובה, שלא הכירו בכך שהקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עמם אלא חשבו שבשנאתו אותם הוציאם ממצרים. וזה במקום להודות לד' על הארץ הטובה אשר הבטיח להם - הם בכו. 

ומתוך העונש הגדול אנו למדים על חומרת העוון של כפיות טובה בעיני הקדוש ברוך הוא זה לא סתם עונש לדור אחד אלא עונש לדורות!!


והשאלה הגדולה למה? 

למה אנחנו עדיין סובלים מהכפיות טובה של אז
כאילו מה אנחנו אשמים?

התשובה לכך נמצאת במגילת איכה: "בכו תבכה בלילה ודמעתה על לחיה". 
פרשו חז"ל: "בכו תבכה בלילה" זהו חטא המרגלים, ו"דמעתה על לחיה" אלו הדמעות שעדין נמצאות על הלחי שלנו גם כיום -  גם בכל הדורות שאחרי דור המדבר דור אחר דור אחר דור אחר דור ושנבין הסבל בדור הזה אינו רק בגלל חטאם של דור המדבר, אלא מכיון שאנו חוזרים על החטא הזה כבר אלפים שנה ועדיין לא תיקנו את עון הבכיה עדין יש לנו גם כן חסר בהודיה ובהכרת הטוב עדין גם לנו יש פגמים של כפיות טובה כי כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאלו נחרב בימיו זה עדין קיים בתוככינו

ולכן
אם אנחנו רוצים לזכות ולראות בבנין בית המקדש אנחנו חיבים לתקן את חטא המרגלים, כלומר להשתדל ולהתאמץ לעקר מתוכנו לגמרי את מדת כפיות הטובה ולהרבות בהודיה  בשבח להקדוש ברוך הוא, כיון שכל עוד אנו חלילה בוכים ומתלוננים יש בכך התעוררות הקטרוג של בכי החנם במדבר.

וכשאנו עוסקים בעבודת ההודיה להקדוש ברוך הוא אנו עוסקים ממש בתקון חטא המרגלים ובכך מקרבים את הגאלה השלמה שתבוא במהרה בימינו ממש!

 אמן כן יהי רצון.  

שבת שלום, 
הרב מנדל

ידעתם שלדברי תורה יש כח לפעול ישועות? נסו את זה >>>

עוד מאמרי תוכן בנושא דבר תורה לפרשת שלח
X
  • © כל הזכויות שמורות