תפילות וסגולות

תוספת שבת - סגולה לכל הישועות

קבלו על עצמכם תוספת שבת, סגולה אשר כל הממלא אותה מובטח לו שיזכה לישועות גדולות בכל התחומים


13/12/19 | ט"ו כסלו התש"פ

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

במסכת פסחים, דף קה, נכתב: "מצוה לקבל שבת מוקדם", וביאר הרמב"ם בהלכות שבת, פרק ל': "מצוה לכבד את השבת. ומהו כבודה? שיהא יושב בכובד ראש, ומייחל להקבלת פני השבת, כמו שהוא יוצא לקראת המלך! חכמים הראשונים, היו מקבצים תלמידיהם בערב שבת, ומתעטפים ואומרים, בואו ונצא לקראת שבת המלכה!" 

רבי חיים בן עטר (אור החיים הקדוש) אמר על הפסוק: "וְשָׁמְרוּ בְנֵי יִשְׂרָאֵל אֶת הַשַּׁבָּת" (שמות לא, טז),כי בני ישראל צריכים להקדים ולקבל את השבת, לשמרה, ולא שהיא תמתין להם.

כיצד מוסיפים על השבת?

מקובל בישראל להדליק את הנרות עשרים דקות לפני השקיעה, ויש המהדרים אף שלושים ובירושלים ארבעים, דקות. כדי להוסיף על השבת, מקדימים את כניסת השבת על ידי הדלקת הנרות עשר דקות מוקדם יותר לפחות, ומי שיכול להקדים בשלושים דקות מה טוב (יש להזהר שלא להקדים את הדלקת הנרות יותר מפלג מנחה, בקיץ - כשעה ורבע לפני השקיעה, בחורף - כשעה לפני השקיעה)..

יש המוסיפים אמירת "מזמור שיר ליום השבת" או הפיוט "לכה דודי", או אמירת "שבת שלום" תוך כוונה שמרגע אמירה זו תחול קדושת השבת על האומר ומפסיקים את כל המלאכות האסורות לעשייה בשבת. והמקפידים אומרים: "הריני מוסיף מחול על הקודש לקיים מצוות תוספת שבת כמו שציונו הבורא יתברך שמו. ריבון העולמים זכני לשמור את השבת כהלכתה, ולחזור בתשובה שלמה לפניך".

נשים רבות נוהגות ללבוש בגדי שבת ולתת מספר פרוטות לצדקה לפני הדלקת הנרות, ולאחריה מבקשות בתפילה על כל צורכיהן, משום שזו עת רצון גדולה מאוד לזכות בישועות מהקדוש ברוך הוא.

הרב רביד נגר: איך מקבלים תוספת שבת?

סגולה לכל הישועות

אנו נוהגים לומר בפיוט "לכה דוד" אשר חיבר רבי שלמה הלוי אלקבץ "לִקְרַאת שַׁבָּת לְכוּ וְנֵלְכָה כִּי הִיא מְקור הַבְּרָכָה" - השבת היא זו המביאה את הברכה. ורבי ישראל מאיר הכהן (ה"חפץ חיים") אמר כי הקדוש ברוך הוא מסר את כל הברכות לשבת קודש, וכל מי ששומר את השבת ומכבדה,  מי שיוצא לקראתה בכניסתה ובצאתה, זוכה לקבל שפע ברכות מברכתה של השבת. והוסיף, כי רבים מחפשים סגולות וקמיעות, אך די להם במצוות המופיעות בתורתנו הקדושה. ובפרט שבת קודש, כי כל הברכות לימות השבוע מגיעות בזכותה.

מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, מייעץ לכל הפונים אליו לקבל ישועה וברכה להתחזק בתוספת שבת, ומציין כי זו סגולה בדוקה וחזקה לרפואה, לפרנסה, לזיווג הגון, לשלום בית, להצלחה בחינוך הילדים ולכל העניינים.

סגולה לרפואה

תקנו חכמינו  "שבת היא מלזעוק ורפואה קרובה לבוא" - בזכות השבת תקדים הרפואה. ורבי יוסף בר מאיר תאומים (ה"פרי מגדים") הבטיח כי" כל המוסיף מחול על הקודש מוסיפין לו חיים" (אשל אברהם סי' רנו'),וכבר הבאנו באתרנו לפני חודשים ספורים, סיפור מן העיתון קול ברמה וזה לשונו:

"היה זה לפני 31 שנה בדיוק, בשנת התשס"ה. איש לא הבין מה עובר על שכונת 'רמת אלחנן' שבבני ברק: אנשים רבים מתייסרים, חלקם במחלות קשות, ואסונות קשים מתרחשים אחד אחרי השני, ואין איש יודע על מה יצא החרון אף בשמיים.

רב השכונה, הרה"ג יצחק זילברשטיין שליט"א, החליט עם עוד כמה מרבני השכונה להיכנס אל מעונו של מרן פאר הדור, הרב יהודה לייב שטיינמן זצ"ל, על מנת לשתפו במתרחש ולבקש עצה וישועה. הרבנים פרסו לפני הרב את המצוקה, או אז שתק הרב שטיינמן קמעא ואמר: "עצתי היא למניעת הצרות המשתוללות ללא הסבר – לקבל את השבת יותר מוקדם ב-10 דקות מהנכתב בלוח שנה (שהוא מחצית שעה קודם השבת). 

מיד כינסנו את כל בני הקהילה, והודענו ברבים על קבלת שבת מוקדמת יותר מהשבת הקרובה. כמה ימים לפני אותה שבת, נכנסנו אל מעונו של גדול הדור, מרן הרב אלישיב, וסיפרנו לו על הצרות המשתוללות ועל עצתו של מרן הרב שטיינמן. מיד כששמע זאת הרב הוא בירך ואמר: "אני מברך בחום את כל מי שיקדים את כניסת השבת, ובוודאי שיזכה להינצל מכל מרעין בישין ואסונות".

ואכן כך היה, שמאותה שבת ואילך הופסקו השמועות הקשות והמצב בשכונת 'רמת אלחנן' חזר למיטבו, והכל בזכות ברכת השבת".

סגולה לפרנסה

וכתבו חכמינו כי אדם המקפיד להקדים את כניסת השבת ולאחר יציאתה הקדוש ברוך הוא משלם לו מידה כנגד מידה, על הרחבת גבולות הקדושה וצמצום גבול ימי החול. ואם יש לאדם צרה יקרא אל ה' וירחיב לו מצרתו ויתקיים בו הפסוק: "כי עתה הרחיב ה' לנו ופרינו בארץ".

והרבי מלובביץ' זצ"ל אמר כי השבת כל כך גבוהה לכן אינה יכולה לרדת לעולמנו הגשמי, פרט לעניינים רוחניים: תפילה ועבודת ה'. ההשפעה על הגשמי מגיעה מתוספת שבת, המוסיף על השבת מושך לעצמו שפע גשמי גדול יותר בששת ימי המעשה: ""לו היו שומעים לי, והיו עושים תוספת גדולה לשבת, היה להם שפע של פרנסה כל השבוע".

סגולה לזיווג

השבת היא בת זוגו של עם ישראל, עם ישראל הוא החתן והשבת היא הכלה. וכשם שמצוה על החתן להקדים ולצאת לקראת הכלה, כך מצווה עם ישראל להקדים ולצאת לקראת השבת.

סגולה לשלום בית

סגולה גדולה היא כי עד חצות יום השישי, הבית יהיה ערוך ומוכן לקבלת שבת קודש. בזוהר הקדוש נכתב כי שבת נקראת "שלום", ובשבת משפיע הקדוש ברוך הוא שלום לעם ישראל ושולח את מלאכי השלום לכל בתי ישראל, לברכם בשלום בביתם. והמקדים לקבל את השבת, מקדים את קבלת ה"שלום" בביתו.

חז"ל נהגו לומר כי יש להקפיד לדבר בנחת ובלשון רכה בשבת עם כל בני הבית, ולהרבות בדברי שבח ועידוד על ההכנות השבת. ויש המוסיפים ואומרים תפילה: "אדון השלום מלך שהשלום שלו ברכני בשלום ותפקוד אותי ואת כל בני ביתי וכל עמך בית ישראל לחיים טובים ולשלום".

הרב רביד נגר: סגולה לשלום בית

סגולה לזכות בנחת מהילדים

רבי ישראל מאיר הכהן מראדין, ה"משנה ברורה", כתב בספור סי' רנ"ו כי כל מי שמזרז גם אחרים להקדים את קבלת השבת, יזכה לבנים גדולים בתורה. וביאר מרן הגאון רבי חיים קנייבסקי שליט"א, כי דבריו של ה"משנה ברורה" אינם סגולה אלא פסק הלכה מ "החפץ חיים" ווודאי שיתקיים. והוסיף כי לא רק המזרז אחרים, אלא גם מי שמתחזק בזה בעצמו מובטח לו שיזכה לבנים גדולים בתורה.

סגולה לזרע של קיימא

בספר משפט צדק נכתב כי רבינו האר"י ז"ל אמר כי סגולה למי שלא זכה לזרע של קיימא, כי יקפיד על תוספת שבת, בכניסת השבת ובצאתה, ויעורר גם אחרים, ויתווספו לו בנים. וכך כתב גם "החפץ חיים"?

הרב זמיר כהן: סגולה להריון


סגולה לביטול כל הגזרות

רבי חיים בן רבי שלמה טִירֶר כתב בספרו "סידורו של שבת" כי טוב להקדים את קבלת השבת, משום שמרגע הדלקת נרות שבת קודש מסתלקים מן הבית ומתבטלים  כל כוחות הרוע והטומאה.

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו?  לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

סגולות להתחזקות

עצה ליראת השם

סגולות להתחזקות

2 סגולות ליראת שמיים

סגולות לפרנסה

מחפשים תפילה סגולית לפרנסה?

סגולות לפרנסה

רוצים פרנסה בשפע? את הסגולה הזאת אסור לכם לפספס!

סגולות לפרנסה

5 סגולות לפרנסה טובה

סגולות לפרנסה

סגולה מיוחדת לפרנסה לימי בין המצרים

סגולות לפרנסה

סגולה מיוחדת לפרנסה בשפע- אל תפספסו

סגולות לפרנסה

הסגולה שתפתח לכם את הפתח לכסף שנמצא מתחת לכיסא הכבוד

סגולות לפרנסה

הסגולה שאסור להחמיץ: כיצד בכמה מילים פשוטות תורידו שפע עצום?

סגולות לפרנסה

בזכות רבי חנינא: הסגולה שפותחת את הפרנסה ברגע!

סגולות לחינוך הילדים

סגולה לגדול ילדים קטנים בנחת

סגולות שונות

הילדים מתגעגעים הביתה? זו הסגולה שתעזור להם!

סגולות לפרנסה

מרגישים חנוקים? הפרנסה 'תקועה'? הסגולות שיפתחו עבורכם שערים

סגולות לבריאות

5 סגולות של הרב קנייבסקי לבריאות ולפרנסה טובה

סגולות לפרנסה

עובד כמו קסם: אכילת תפוח בליל שבת כסגולה לפרנסה בשפע

סגולות לבריאות

הרופאים לא האמינו: הכדור יצא מגוף היהודי בתום 40 ימים

סגולות לחינוך הילדים

סגולה להצלחת חינוך הילדים מה’פלא יועץ’

סגולות לחינוך הילדים

סגולה לחינוך ולילדים טובים

סגולות לבריאות

סגולה חזקה ועוצמתית להצלחה ולבריאות

סגולות לבריאות

סגולה לבריאות העיניים

עוד מאמרי תוכן בנושא סגולות לשבת
X
  • © כל הזכויות שמורות