מגזין תהילים

כל העולם תולים בזכות – התהלים 

גדולים וחשובים כותבים ומדברים בחשיבות התהילים


03/08/19 | ב' אב התשע"ט
תהילים

עוד לא מחוברים לכל מה שיש לנו להציע? הצטרפו לכל הטוב שהכנו לכם ותישארו תמיד מחוברים! הקליקו כאן עכשיו >>>

 

רבינו חיים פאלאג'י בהקדמת "כל הכתוב" לחיים פאלאג'י: בלשון רבותינו נקרא "תלים", ורוצה לומר שכל העולם תולים בזכות התהלים, ועיניהם תלויות על ספר המזמורים על כל צרה שלא תבוא, שיהיה להם תשועה על ידי לימוד התהלים. 

 

התהלים על כל צרה 
רבי יוסף חיון רבו של היעבץ: על ידי הספר הזה, ימצא אדם תפילות ותחנונים להתפלל ולהתחנן בהם בפני הקב''ה, על כל צרה וצרה בכלל ובפרט, וכן על כל מה שהאדם נצרך להם. ומן הספר הזה ילמד האדם דרכי התשובה, ילמד הדעות האמתיות, מציאות ה' יתברך ושיודע כל הנעשה בעולם ומשגיח על הכלל והפרט, ומשלם שכר לטובים וגמול לרשעים, והשארות הנפש, וילמד מידות טובות, ועל הנבואה: שהרבה מזמורים נאמרו על העתיד. ועל ידי הספר הזה ימצא האדם ניחומים, שיראה מעלות ישראל בזמן הגאולה והשבת השכינה ומעלות ירושלים. ועוד יש בספר סגולה לשמירה בים וביבשה ולמצוא חן בעיני המלך. 

 

המרח''ו - רבי חיים ויטל זצוק''ל קיבל מרבו האר''י זצוק''ל: קבלה מפי הרב, שאם תהיה לאדם צרה גדולה יתענה יום או יומיים או ג' ימים ויקרא בכל יום ספר תהלים בכוונה וינצל. 

 

פלא יועץ: קבלה מאנשי שם הקדושים, שמי שיש לו איזה דוחק השעה או צער שהוא, מהלך בדרך או עובר בים או בנהרות יקרא כל התהלים בכל יום בלי הפסק בכונה והכנעה, ויראה נפלאות וזה בדוק ומנוסה. 

 

הרב בעל ה"חקרי לב" זצ''ל: בכל עת צרה של יחיד ורבים - לא היה מסדר שום תפילה, אלא היה קורא ספר תהלים פעמים רבות בכוונת הלב, והיה אומר: דוד המלך עה''ש, הוא יהיה לי לפה להמליץ לפני אבינו שבשמים, והיה נענה. 

 

יעקב אבינו ע''ה אמר תהלים : במדרש פרשת ויצא אמרו חז''ל: רבי נחמיה אמר: ...כל עשרים שנה שעמד יעקב בביתו של לבן לא שכב, ומה היה אומר? רבי יהושע בן לוי אמר: ט''ו "שיר המעלות" שבספר תהלים... רבי שמואל בר נחמן אמר: כל ספר תהלים היה אומר. 

 


התהלים מזכה להיות תחת כסא הכבוד 

מדבר קדמות ת' כ''ח: כל האומר תהלים בכל יום זוכה להיות תחת כסא הכבוד. 
 

אין לומר תהלים במרוצה 

בספר תנא דבי אליהו רבה מובא: אשרי אדם האומר תהלים בשירה ובזמרה ובכוונת הלב, ואין לאומרם במרוצה ובמהירות ובלי כוונה והכנה. 

 

ומובא אצל ר''י חיון: שכל אדם מישראל האומר תהלים, כאילו יצאה מפי דוד, שכן התפלל דוד על כך שיהיו שפתותיו דובבות בקבר כשיאמרו תהלים. 

 


אמירת תהלים לעורר מקור הברכה העליונה 
"מגן אברהם" למגיד הקדוש מטריסק: באמירת תהלים על ידי זה מתעורר מקור הברכה העליונה, ובכוחו להתפלל לה' להשפיע כל הטובות והברכות על כל ישראל בכלל ובפרט, ברוחניות ובגשמיות, חָיֵי ומְזוֹנֵי ורפואה. ע''י אמירת התהלים בכוונה מאירים את אור הנשמה. 

 


התהלים למחילת עוונות 
"מים רבים" על תהלים: כשיתעסקו ישראל באמירת תהילים בלב נשבר, ימחול להם הקדוש-ברוך-הוא על כל עוונותיהם. 

 


סגולות הרבה 

שו"ת יעקב שבות, ח''ב י' סימן מ''ד: אם רוצה להרבות בתפילה יוכל לומר תהילים שהוא כעוסק בתורה, ויש בה סגולות הרבה. 

 


כל האומר תהלים כאילו יצאה מפי דוד המלך 

בתהלות אברהם מובא: שעיקר ענין התהלים, שבו התפלל דוד המלך על כל המאורעות אשר יעברו על ישראל בגלות, שיהא קיום לישראל הן ברוחניות והן בגשמיות. וזה ענין כל הצרות שבאו על דוד, כדי שיבקש על ישראל ויפעל בתפילותיו על ישראל. 

 


העולם קיים על תהלים של יהודים פשוטים 

בליקוטי דיבורים כרך ג' מובא: על יהודים פשוטים כאלה, אומרי תהלים... קיים העולם. 


מובא בספר השיחות של אדמור''י חב''ד: 

הבעל שם טוב אומר: שהתמימות האמיתית בה יהודי פשוט או יהודיה פשוטה, אומרים תהלים - היא הדרגה העליונה ביותר בדביקות. 

 


התהלים לפרנסה, רחמים, רפואה וישועה 
הבעש''ט הקדוש בספר השיחות של אדמור''י חב''ד אומר: שפרק תהלים לבבי, הטרחה בעשיית טובה ליהודי בגשמיות או ברוחניות ואהבת ישראל - הם המפתחות המתאימים לכל המנעולים של היכלות הרחמים, הרפואה והישועה, ושל דלתות הפרנסה. 

 

בספר אמירת תהלים מובא: הבעש''ט הראה לתלמידיו את גודל מעלת התהלים של האנשים הפשוטים, ועד כדי כך שתלמידי הבעש''ט, שהיה אצלם לימוד התורה בתכלית השלמות, התקנאו באמירת תהלים של אנשים פשוטים, והתברכו שה' יתברך יעזור להם לעבוד את ה' באופן כזה: …"מורנו הבעש''ט היה בדבקות גדולה במשך זמן, ואחרי כן פתח את עיני קודשו ויאמר: השיר והזמרה אשר שמעתם, הוא השיר והזמרה של אנשים פשוטים האומרים תהלים בתמימות, מקרב לב עמוק באמונה… 

 

…כששמעתי את השיר והזמרה של אמירת מזמורי תהלים, סיפר רבי דובער הרב המגיד ממזריטש לתלמידו רבינו הזקן, היה לי כעין השתפכות הנפש וגעגועים גדולים באהבה בתענוגים, אשר כמוהו לא זכיתי עדיין עד אז. ואף נעלי רטובות היו מזיעה ודמעות של תשובה פנימית מעומקא דלבא"… 

 

ברשימת תרנ''ו מובא: אצל האדמו''ר צמח צדק, היו זמנים קבועים שבהשכמה היה אומר שיעור קבוע תהלים. פעם אמר לבנו האדמו''ר: זמנים קבועים אני אומר תהלים בהשכמה, כדי להשתתף עם יהודי השוק, רוכלי כפרים, חברת פועלי צדק, סנדלרים, חייטים וקצבים האומרים תהלים בהשכמה... 

 


התהלים מאירים את הבית האפל של העולם 
בליקוטי דיבורים מובא: הבעש''ט נשמתו עדן, חצב חלונות בבית האפל של העולם. "אמן" הוא חלון, "אמן יהא שמיה רבה" הוא חלון, "ברוך הוא וברוך שמו" הוא חלון. ובשיטה אמיתית זו, שהתפילה ואמירת התהלים של היהודים הפשוטים חביבות מאוד אצל ה' יתברך, האיר הבעש''ט את הבית האפל של העולם באור אותיות התורה, התפילה והתהלים. 

 


התהלים פותחים צוהר 
באגרות קודש, אדמו''ר הריי''צ, כרך ט' מובא: ...קבלה מאבותינו הקדושים, מרבנו הבעש''ט בשם מורו בעל החיה-יחידה, שהאמונה הפשוטה בה' יתברך עם פרק תהלים שמח, מהפכים את הצירוף צרה לצירוף צהר (חלון)

 


ע''י התהלים זכה למדרגה 
"רשפי אש" אות קנ''ד, וכן בספר "מים רבים" על תהלים: שני אנשים הגיעו אצל הבעש''ט הקדוש זצ''ל, ועל אחד מהם אמר הבעש''ט הקדוש שזכה למדרגה ע''י אמירת תהלים. 

 


ע''י התהלים יכול לפעול הכל 

נועם אלימלך: ולכך נקראים שירי דוד מלכנו - תהלים, שיכולין לפעול בידם הכל ואין שטן ואין פגע רע. 

 


תהלים נגד יצר הרע 
רבינו מוהר''מ מרימנוב זיע''א: האומר שלוש פעמים תהלים ביום אחד, הוא כחרב וחנית נגד יצר הרע (תהלים מקדש מעט)

 


תהלים ללא הפסק סגולה לכל דבר 
אסיפת אמרים בהקדמה: מה שיש קבלה מצדיקים לומר כל ספר תהלים בלי הפסק, והוא סגולה לכל דבר, אמר על זה הרה''ק מוה''מ מסאווראן: שההמון סוברים שהפירוש "בלי הפסק" היינו שלא יפסוק בינתיים באיזה דיבור, אבל אני אומר הפירוש "בלי הפסק" שלא יהיה שום הפסק כלל מלבו לפיו, ויהיו שווים בעת אמירתו כל מזמורי תהלים, וזוהי סגולה נפלאה לכל דבר. 

 


לימוד התהלים מקרב הגאולה 

החיד''א: לימוד תהלים עושה לאדם תועלת גדולה. שיזכה לידבק בקונו ובתורתו ובמצוותיו, ומביאו לידי הכנעה ומרחיקו מלשון הרע. לימוד התהלים מקרב את הגאולה. 

 

ה"חזון איש" רבי אברהם ישעיהו קרליץ זצ''ל שהיה אחד מגדולי ישראל: בעת שיהודי אומר בכל לבבו פסוק תהלים, נהפך כל פסוק עתיק יומין לפסוק פרטי שלו, והוא מדבר אל הקדוש-ברוך-הוא פה אל פה. 

 


תהלים לתיקון כל הפגמים 

נהר יוצא מעדן: אשרי מי שלומד ספר תהלים בעל פה עד שיהא שגור בפיו, ואז רשאי לאומרו בע''פ בשעת הדחק, ויש בזה כח לתקן כל הפגמים. 

 


אמירת התהלים מבטלת גזרות 
בהוספות לכתר שם טוב, סימן נ''ז נאמר: "מִי יְמַלֵּל גְּבוּרוֹת יְיָ, יַשְׁמִיעַ כָּל תְּהִלָּתוֹ" - תהלים ק''ו, י''ב. "ימלל" - לשון שבירה, "מִי יְמַלֵּל גְּבוּרוֹת יְיָ"? דהיינו: מה שובר ומבטל את הגבורות והדינים? "יַשְׁמִיעַ כָּל תְּהִלָּתוֹ" - זו אמירת כל התהלים. 

 

בליקוטי שיחות, כרך ד' מובא: כי גדולה מעלת אמירת תהלים, שבכוחה לבטל את הדינים שלמעלה, ולבטל את הגזירות גם אחרי שנחתמו דינם. 

 

בספר "אמירת תהלים" מובא: קטע ממכתב, סיפור נפלא ממעלת עניין אמירת תהלים: בהיותי בן שמונה, באחת השבתות נכנסתי לאדמו''ר הצמח צדק, וישב על מקומו ולמד ספר הזוהר. בתוך כך נכנס אחי הרב ברוך שלום, וסגר האדמו''ר את ספר הזוהר ואמר: אשר בשעה שהצדיק הקדוש מרוז'ין אומר תהלים, כל העולם פתוח לפניו. ובתהלים של שבת - רואה בשורשים של כל ענייני עולם, ואז הוא יכול לתקן בהשורש ובמילא נדחית ומתבטלת הגזירה... 

 


 

לתהילים יש כח! מתמודדים עם קושי? את זה אתם חייבים לנסות >>>

מגזין תהילים

מפתיע: השיטה המיוחדת לקריאת תהילים שטמונה בה סגולה עצומה!

מגזין תהילים

אל תדלגו על זה: קראו את הכתבה הבאה ותזכו לעשות חסד אמיתי

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 3

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 2

מגזין תהילים

תהילים פרק קי"ט - חלק 1

מגזין תהילים

הזמר ואיש החסד מתחנן: ’’תקרעו שערי שמים עבור הכלה שלי’’

מגזין תהילים

אם היה ’’בנק תהילים’’ - כמה מזמורים היו נזקפים שם לזכותך?

מגזין תהילים

אמא ואבא מתחננים, זה מה שיכול לעזור - פרק תהילים!

מגזין תהילים

מעלת קריאת התהילים מדי יום - מדהים

מגזין תהילים

נותן כח לקריאת תהילים יומית: מה אמרו חז"ל וגדולי ישראל על מעלת התהילים

מגזין תהילים

תהילים ק"נ - י"ג הילולים המרמזים לשלוש עשרה מידות שבהן הקב"ה מנהיג את העולם

מגזין תהילים

מדוע בוחרים חילוניים לקרוא פרקי תהילים?

מגזין תהילים

פרקי תהילים לרפואה שלימה מהרבנית קניבסקי

מגזין תהילים

פִּרְקֵי תְּהִלִּים שֶׁאוֹמְרִים בְּבֵית הֶעָלְמִין

מגזין תהילים

התהלים מסוגלים לרפואת החולה

עוד מאמרי תוכן בנושא מגזין תהילים
X
  • © כל הזכויות שמורות