הלכות שבת - הלכות הטועה בתפילות שבת

כיצד ינהג מתפלל שטעה בתפילות השבת? ואיך להתפלל תפילת תשלומים בשבת?

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

כוונה בתפילה

ישים לב שלא יטעה להתפלל תפילה של חול, ויתפלל מתוך הסידור דוקא. (בן איש חי) 

 

טעה והתפלל של חול

טעה באחת מתפילות השבת והתחיל 'אתה חונן' ונזכר באמצע הברכה או באמצע ברכה אחרת כתקע בשופר וכדומה, יגמור את הברכה ויחזור לנוסח של שבת ''אתה קדשת'' וכו'. [והטעם בזה, מפני שמעיקר הדין היה צריך להתפלל נוסח של חול ורק להזכיר שבת בברכת רצה, כמו שמזכירים יעלה ויבוא בראש חודש, אלא שחז''ל לא הטריחו את הציבור להאריך בתפילה מפני כבוד השבת.] ואולם אם טעה בתפילת מוסף והתחיל של חול, יפסיק מיד באמצע הברכה, ויחזור לומר ''תכנת שבת''. (שבת א שמו, שמז) 

 

במה דברים אמורים? שטעה ואמר 'אתה חונן', אבל אם אמר רק תיבת 'אתה' [בין אם חשב שהיום חול ואמר 'אתה' כדי להמשיך 'חונן לאדם דעת' ופתאום נזכר שהיום שבת, בין אם ידע שהיום שבת, אלא שמהרגל לשונו אמר 'אתה'], ימשיך בשל שבת. ואפילו טעה בשחרית, ובמקום 'ישמח משה' אמר 'אתה', יחזור לומר 'ישמח משה'. כיון שאנו מחשיבים אותו כאילו טעה בתפילות שבת, והחליף זו בזו, שאינו חוזר, כמבואר להלן. (שבת א שמו) 

 

טעה והתפלל של חול, אם נזכר אפילו באמצע פסוק 'יהיו לרצון אמרי פי' האחרון, חוזר לשל שבת [אתה קדשת בערבית, ישמח משה בשחרית וכו'], אבל אם בא לעקור רגליו ולומר 'עושה שלום', חוזר לתחילת העמידה של שבת. ואמנם אם לפחות הזכיר ''שבת'' באחת הברכות בעמידה, כגון שאמר ''רצה במנוחתנו בשבת קדשנו'', יצא. וכן אם טעה במוסף והתפלל של חול, אבל אמר ''יהי רצון שנעשה לפניך את קרבנות חובותינו תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם'', יצא. כי העיקר במוסף להזכיר הקרבנות. (סימן רסח ס''ד. שבת א שנב. עיין חיי אדם כח ד) 

שתי טעויות - טעה והתפלל של חול, ועוד טעה [בחורף] שבמקום לומר ברך עלינו [ותן טל ומטר לברכה], אמר ברכנו [ותן ברכה], ואחר כך נזכר שהיום שבת, אם נזכר קודם שהתחיל בברכת תקע בשופר, יאמר שם: ''ותן טל ומטר לברכה על כל פני האדמה'', ויחזור לשל שבת [אתה קדשת וכו']. אבל אם נזכר אחר שהתחיל תקע בשופר, יפסיק מיד היכן שנזכר ויחזור לשל שבת. וכן הדין בטעה בקיץ להיפך. (שבת א שמט) 
ברכת מעין שבע - הטועה בערבית של שבת באופן שעליו לחזור ולהתפלל [כגון שהתפלל של חול, או שאמר משיב הרוח בקיץ, או שנאנס ולא התפלל מנחה בערב שבת שעליו להתפלל ערבית שתים וכיוצא], ולא חזר להתפלל אלא התכוון לצאת ידי חובה בברכת מעין שבע, והשליח ציבור התכוון להוציאו, יצא. ומי שאינו יודע להתפלל, יש לייעץ לו לכתחילה לצאת ידי חובה מהשליח ציבור בברכת מעין שבע. (שבת א שפה, שפז) 
שליח ציבור - שטעה בחזרה ואמר 'אתה חונן', אינו גומר את הברכה כיחיד שטעה, אלא מפסיק וחוזר לשל שבת. שלא נאה שהשליח ציבור יתפלל של חול בשבת. (שבת א שמט) 
תשלומים - טעה במנחה והתפלל של חול ונזכר במוצאי שבת, יתפלל עמידה של ערבית פעמיים, ויאמר 'אתה חוננתנו' בראשונה בלבד. וקודם שיתחיל את העמידה השניה, יתנה: ''אם אני חייב להתפלל, הריני מתפלל תשלומים של מנחה, ואם אינני חייב, הרי תפילתי זו תהיה תפלת נדבה''. ועיין בזה בהרחבה בחוברת ''סדר היום בהלכה ובאגדה''. 

 

טעה בין תפילות השבת

טעה בערבית ואמר 'ישמח משה', או שבשחרית אמר 'אתה אחד', או שבמנחה אמר 'אתה קדשת' וכיוצא, אם נזכר קודם שחתם 'ברוך אתה ה' מקדש השבת', יחזור לנוסח של אותה תפילה, אבל אם נזכר לאחר שחתם הברכה, יצא. (שבת א שנג) 

 

טעה בתפילות שבת והתפלל מוסף

טעה בשחרית והתפלל מוסף, ונזכר אחר שחתם ''מקדש השבת'', יצא ידי חובת מוסף. ובסיום העמידה, יחזור להתפלל שחרית - 'ישמח משה'. ואם טעה בערבית או במנחה ואמר 'תכנת שבת' ונזכר אחר שחתם ''מקדש השבת'', יצא. (שבת א שנג) 

 

טעה במוסף והתפלל תפילת שבת

טעה במוסף והתפלל תפילה אחרת של שבת, ונזכר מיד אחר שחתם ''ברוך אתה ה' מקדש השבת'', יחזור לומר 'תכנת שבת', עד 'זכר למעשה בראשית' [ולא יחתום שוב ''ברוך אתה ה' מקדש השבת'', כי ספק ברכות להקל,] וימשיך רצה. ואם נזכר אחר שהתחיל רצה, יצא ידי חובתו. ונכון שיוסיף בברכת רצה: ''ונעשה לפניך קרבן מוסף כראוי'', וימשיך ואתה ברחמיך [ותחזינה עינינו]. ואם לא הוסיף, נכון שיבקש מהחזן שיוציאו ידי חובה בחזרה. (שבת א שנג) 

 

מוסף של שבת וראש חודש

מאחר ורבו פרטי הדינים והדעות במי שטעה בתפילת מוסף של שבת וראש חודש, והתפלל מוסף של שבת או מוסף של ראש חודש שחל בחול, על כן, בכל בית הכנסת, יכריזו קודם אמירת הקדיש של מוסף, שיפתחו הציבור את הסידורים ב''מוסף של שבת וראש חודש'' שאומרים בו ''אתה יצרת'', ולא יתחיל החזן את הקדיש עד שיוודא שכולם פתחו במקום הנכון. ובכל זאת, מי שטעה והתפלל מוסף של ראש חודש לבד או מוסף של שבת לבד וסיים את העמידה, חוזר להתפלל מוסף של שבת וראש חודש (חזו''ע חנוכה שיג). ואם נזכר קודם שסיים את העמידה, עיין בחוברת ''ראש חודש בהלכה ובאגדה'' כמה פרטים בזה. 
 

 

תשלומים

נאנס ולא התפלל ערבית של שבת, עליו להתפלל עמידה של שחרית פעמיים, ויאמר בשתיהן ''ישמח משה''. ואם אמר ''אתה קדשת'' או ''אתה אחד'', יצא. וכן אם נאנס ולא התפלל שחרית, לכתחילה יתפלל עמידה של מנחה פעמיים, ויאמר בשתיהן ''אתה אחד''. ואם אמר ''ישמח משה'' או ''אתה קדשת'', יצא. (שבת א שנח, שסא) 
 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


הלכות שבת - מלאכת מכבה

כיביתי מנורה בשבת האם עברתי איסור מהתורה או מדרבנן? האם מותר להתקשר למכבי אש בשבת כשיש שריפה?

סגולות נבחרות


לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |