קורונה - מכתב חיזוק מהרב משה מרדכי קארפ שליט״א

הרב משה מרדכי קארפ שליט״א מרבני קריית ספר, תלמיד של הרב אלישיב, במכתב חיזוק בענין ההנהגה בימים אלו

22/03/20 | כ"ו אדר התש"פ

 

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - לחצו כאן לפרק במייל וכאן לפרק בווטסאפ

 

מכתב הרב קארפ שליט״א לימים האלה:

בס"ד

מכתב חיזוק בענין ההנהגה בימים אלו, על דבר אשר שאלת על ההנהגה בימים אלו בזעקה להשי"ת ובחובת ההשתדלות בשמירת ההוראות וההרחקות.

הנה, החובה לזעוק ולהריע בעת צרה היא מדאורייתא, כמבואר ברמב"ם פ"א תענית ויליף לה מקרא: "וְכִי תָבֹאוּ מִלְחָמָה בְּאַרְצְכֶם עַל הַצַּר הַצֹּרֵר אֶתְכֶם וַהֲרֵעֹתֶם בַּחֲצֹצְרוֹת"  וכן בסמ"ק עשה יא ' דמצוה לזעוק ולהריע בעת צרה מן התורה גם להסוברים דחיוב תפלה מדרבנן, ומייתי לה מקרא דבצר לך ומצאוך כל הדברים האלה ושבת יעד ד' אלקיך כו' כי תדרשנו בכל לבבך ובכל נפשך. והביאו המג"א ר"ס ק"ה לדינא, והחובה כאן לזעוק ולהריע ואף בשבת, גם אם אינו בכל גדרי הדבר המבוארים בגמ' תענית יט. דהוא ג' לחמש מאות איש מ"מ. יש כאן מכה מהלכת ד' ירחם ובשיירות הולכות ממדינה זו לזו, כולן מתענות כדאיתא בסי' תקעו ס"ב, וגם פרנסת הרבים וכלכלת המדינות תלויים בזה, וכל אלו דברים שמתריעין עליהם גם בשבת כדאיתא בתענית שם ובש”ע שם ס”י.

ולזאת יש להרבות בתחינות ובקשות ובלימוד התוה"ק, וכבר תיקן רבינו הגרע"א ז"ל ע"פ הזוהר פר' ויקהל ועוד לומר קודם כל תפלה ביום פר' הקטורת, וכן ראוי לומר בכל תפלה תחנון עם יג' מדות, ואבינו מלכנו כמבואר בגמ' בתענית כה: שיש בו גם תפלה על מניעת המגפה וביטול כל הדינים וחזרה בתשובה ושמירת הילדים ופרנסה וכולל כל הבקשות כולן, וכן בב' וה' ראוי להוסיף גם התחינה לתחלואי ילדים קל נא רפא נא תחלואי גפן פוריה, ואחר התפלה יש לומר פרקי תהלים שיר למעלות אשא עיני כו' ומממעמקים ועוד, ובפרט לומר תמיד שיר של פגעים יושב בסתר כו' כדאיתא בשבועות טו: ובזוה"ק הקדמת בראשית יד: ויש לאומרו בשעת סכנה ומזיקין כמ"ש מרן החזו"א זצ"ל באגרותיו.

והחובה להרבות בחסד וצדקה כי צדקה תציל ממות וזהו מה שעומד לאדם בשעת הדין ובפרט לעת כאת עלינו לדאוג לכל הציבור והזקנים שבביתם הנמצאים בבידוד, ובמקום להרבות בקניות אוכל מרובה בלא דעת כמו שהזהירו גם המומחים שאין צורך בכך, יש להרבות בנתינה לאחרים ולדאוג שלא יחסר לאחרים וזו היא הצדקה העומדת לו לאדם בשעות אלו כמפורש בגמ' שבת קנו: ובזוה"ק פר' ויקהל ועוד.

ויש להרבות ביותר בעסק התוה"ק שזהו הערובה והשמירה לכלל ולפרט ובפרט בשעה זו, וכמבואר ברש"י ישעיהו כו' עה"פ לך עמי בא בחדריך וסגור דלתיך בעדך שהפס' מדבר על ההנהגה בעת הדבר ובפרט לעת הגאולה ותחה"מ "לך עמי בא בחדריך - תשובה זו השיבהו לנביא לך עמי בא בחדריך בבתי כנסיות ובבתי מדרשות, ד"א התבונן על מעשיך בחדרי לבך כך דרש רבי תנחומא: וסגור דלתך בעדך - ת"י עביד לך עובדין טבין דיגנון עלך". וכלל בזה רש"י החיזוק בתורה ותפלה שבהם יעסקו בבתי כנסיות ובתי מדרשות, וגם חובת המעשים טובים וגמילות חסדים וצדקה.

ועי' תשו' הרשב"ש ס"ס קצה [ששם מבואר ההנהגה בעת הדבר וציינו הגרע"א ז"ל בגה"ש ב"ק ס:] שביאר שם החובה בשעת הדבר להתפלל בבית הכנסת בעשרה דוקא [והזהיר שלא להתפלל שם ביחידות], וכ' שם שזהו ענין תורני ומסיק שם וז”ל "והתקנה היא שלא ילך יחיד אלא בצבור להתפלל ולחזור בתשובה, שתפלת צבור נשמעת כדאיתא בפ"ק דכריתות מדאמר רחמנא חלבנה בקטורת וכו' כדאיתא התם. והש"י יחמול עלינו ועל כל עמו ישראל ברחמים אמן”.

וכמובן שחובת ההשתדלות והשמירה היא בכלל ונשמרתם, וצריך להשמר בכל ההוראות וההרחקות, ורבינו הגרע"א ז"ל בשעת מגיפת החולירע שהיתה במדינתו כ' לעשות מנינים של טו' איש, אך צריך ליזהר מאד לא להכנס לבהלה ופאניקה ופחד, שזה היותר גרוע וכבר הזהיר בתשו' הרשב"ש שם והגרע"א ז"ל באגרותיו דצריך לעת כזאת להיות יותר בשמחה ולא בעצבות גם בדרך הטבע וז"ל הרשב"ש סי' קצה "בימות המגפה צריך להזהר בתכלית השמירה, ושיוסיף בהנהגתו לנקות המותרים, ושלא להרבות במזון, ושיאכל דברים טובי האיכות ומעטי הכמות, וירבה המנוחה וירחיק היגיעה, וירבה מהמנוחים הטובים, וירחיק האנחה וירבה השמחה, כל זה אבל בקצה אחד מהקצוות ולא יספיק בזה המצוע בלבד, וזהו אל יהלך אדם באמצע הדרכים אלא בקצה האחרון, וכל זה הוא ענין טבעי”. עכ"ל.

והנה המתבונן בכל הנעשה בעולם יראה ממש גילוי שכינה ושמירה מיוחדת על עם ישראל בארץ הקדש, אשר כל העולם כולו רואים השמירה מיוחדת שיש לעם ישראל בזה, ותחת אשר נתקיים ובכן תן פחדך ד' אלקינו על כל מעשיך ואימתך על כל מה שבראת,גם רואים כל הגוים ההשגחה המיוחדת שיש לעם ישראל ונתקיים גם “ובכן תן כבוד ד' לעמך” ומי הוא זה אשר לא יראה שהימים האלו ימים גדולים ונוראים הם כאשר אין בכל ארץ ישראל חילול שבת קדש בפהסיא, והמון העם משמרים לשונם וסותמים את פיהם בבדים ונזהרים מלשון הרע ורכילות ושקר ואונאת דברים ומחלוקת, ובטלו כל מקומות הזימה והבילויים המלאים עבירות, ואין איש קרב אל אשה ומרחיקים ד' אמות זה מזה, ותחת זו כולם אגודים יחד בעת צרה, וקלש טובא כח הטומאה אשר לא היה כזאת מאות בשנים והשי"ת מטהרנאותנו בעל כרחנו ונתקים בנו כל ההפטרה של פר' פרה ביחזקאל לו "לֹ֧א לְמַעַנְכֶ֛ם אֲנִ֥י עֹשֶׂ֖ה בֵּ֣ית יִשְׂרָאֵ֑ל כִּ֤י אִם־לְשֵׁם־קָדְשִׁי֙ אֲשֶׁ֣ר חִלַּלְתֶּ֔ם בַּגּוֹיִ֖ם אֲשֶׁר־בָּ֥אתֶם שָֽׁם: וְקִדַּשְׁתִּ֞י אֶת־שְׁמִ֣י הַגָּד֗וֹל הַֽמְחֻלָּל֙ בַּגּוֹיִ֔ם אֲשֶׁ֥ר חִלַּלְתֶּ֖ם בְּתוֹכָ֑ם וְיָדְע֨וּ הַגּוֹיִ֜ם כי אני ד' וגו' בהקדשי בכם לעיניהם וְלָקַחְתִּ֤י אֶתְכֶם֙ מִן־הַגּוֹיִ֔ם וְקִבַּצְתִּ֥י אֶתְכֶ֖ם מִכָּל־הָאֲרָצ֑וֹת וְהֵבֵאתִ֥י אֶתְכֶ֖ם אֶל־אַדְמַתְכֶֽם, וְזָרַקְתִּ֧י עֲלֵיכֶ֛ם מַ֥יִם טְהוֹרִ֖ים וּטְהַרְתֶּ֑ם מִכֹּ֧ל טֻמְאוֹתֵיכֶ֛ם וּמִכָּל־גִּלּ֥וּלֵיכֶ֖ם אֲטַהֵ֥ר אֶתְכֶֽם, וְנָתַתִּ֤י לָכֶם֙ לֵ֣ב חָדָ֔שׁ וְר֥וּחַ חֲדָשָׁ֖ה אֶתֵּ֣ן בְּקִרְבְּכֶ֑ם וַהֲסִ֨רֹתִ֜י אֶת־לֵ֤ב הָאֶ֙בֶן֙ מִבְּשַׂרְכֶ֔ם וְנָתַתִּ֥י לָכֶ֖ם לֵ֥ב בָּשָֽׂר, וְאֶת־רוּחִ֖י אֶתֵּ֣ן בְּקִרְבְּכֶ֑ם וְעָשִׂ֗יתִי אֵ֤ת אֲשֶׁר־בְּחֻקַּי֙ תֵּלֵ֔כוּ וּמִשְׁפָּטַ֥י תִּשְׁמְר֖וּ וַעֲשִׂיתֶֽם", וכמה ריבוי טהרה וביטול כוחות הטומאה יש בכל הנ"ל וכולם עסוקים בכל עת בנטילת ידים גם לפי ההוראות שזהו הסימן היותר גדול של הטהרה, וכ"ז הוא הכנה לגאולה השלימה שעתידים כולנו לראות בקרוב ותחזינה עינינו בשובך לציון ברחמים, ובודאי דבר זה קורא אותנו לתיקון המעשים ולתשובה שלימה, כי פתאם יבא אל היכלו ואוי לנו אם לא נכין עצמנו לעת כזאת אשר יגיעו ימים אשר אין בהם חפץ , ובפרט כשנמצאים בחדרים ובידוד וכמ"ש רש"י בישעיה "התבונן על מעשיך בחדרי לבך" לשוב בתשובה שלימה כי זהו ממש מהנסיונות האחרונים קודם הגאולה ויש קונה עולמו בשעה אחת, ויהי רצון שנזכה במהרה שיתקיים בנו דור שכולו זכאי ע"י התשובה והחסדים ולהתחזק בתורה ותפלה וחסד ובזכות נזכה לראות במהרה בהרמת "קרן ישראל" ולגאולה השלימה בב"א.

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.3 (23 מדרגים)

 

הדרך לישועה שלך בע"ה: קבלת קריאת תהילים יומי ביחד עם עשרות אלפי יהודים - לחצו כאן לפרק במייל וכאן לפרק בווטסאפ

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


קורונה - זה בידיים שלנו

בימי הקורונה כל מגע עם תשמישי קדושה עשוי לשמש מוקד להעברת המגיפה, ונשמרתם מאוד לנפשותיכם, צפו בסרטון הבא

"קיום מצוות מילה בזמנה"

הידיעות אודות דחייה בקיום בריתות, הוציאו בשבוע שעבר הרבנים הראשיים לישראל, הרבנים הראשיים לישראל, הראשל"צ הגאון רבי יצחק יוסף והגאון רבי דוד לאו, מכתב הקורא לקיים את מצוות המילה בזמנה ולא לדחותה

עתיד העולם בראי נגיף הקורונה - תעסוקה

ד"ר רועי צזנה, ישראלי השוהה כרגע בארצות הברית, הוא חוקר עתידנות ישראלי. הוא עמית מחקר במכון מחקר לחקר סייבר באוניברסיטת תל אביב, ועמית מחקר ביוזמה לרובוטיקה מכוונת אדם באוניברסיטת בראון אשר בארצות הברית

"רק על הפסים"

מה עושים בתקופה בה החששות מתרבים ותחושת אי הודאות מתגברת, אנחנו מביאים לכם את מילותיה של הניה שוחט שמצאהה דרך משלה להתמודד עם הנושא

סגולות נבחרות


תפילה סגולית לפריון

מעוניינים להתפלל לפוריות? יהי רצון מלפניך ה’ אלוקי אלוקי אבותי שתזכה אותי ואת אשתי בפרי בטן. שידענו ה’ אלוקינו שזה רצונך, כי "לא תהו בראה - לשבת יצרה". ועל כן אנו באים אליך בתחינה

סגולה לפרנסה

הרב יגאל כהן בסרטון קצר על הסגולה הטובה ביותר לפרנסה טובה: תשלום בעתו

סגולה נגד דיכאון

קראו את מזמורי קט"ז וק"ג בתהילים, וכן תפילה ליציבות הרוח. הרי הם לפניכם

חרדות ופחדים - 7 סגולות

מי שאחזו פחד פתאום, יאמר שלוש פעמים את הפסוק: "השם הושיעה, המלך יעננו ביום קראנו". ויש עוד 6 סגולות לחרדות ופחדים

סגולה להצלחה

אמירת תהילים פרק א: 'התעוררות לעסוק בתורה בלא חטא, ואז יהא בטוח שכל מעשה ידיו מצליחים….'
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |