הלכות שבת - מלאכת קושר ומתיר

מהו קשר של קיימא? האם קשר על גבי קשר נחשב קשר אומן? ומה הדין לגבי התרת קשרים?

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית


הגדרת המלאכה
הקושר קשר של קיימא [שעשוי להתקיים לעולם (הרי''ף והרמב''ם). ויש אומרים שעשוי להתקיים שבוע ימים, ויש להחמיר כן], והוא מעשה אומן [קשר מיוחד שרק בעלי המקצוע יודעים אותו, כמו הספנים שקושרים רצועה כמין טבעת בנקב שבראש הספינה והיא נשארת שם לעולם, וכשרוצה להעמיד את הספינה קושר רצועה באותה טבעת ומעמידה בה, וכשרוצה להפליג מתיר הרצועה ונוטלה], חייב מהתורה. (שבת ה מג, מז) 


קשר האסור מדרבנן
קשר של קיימא שאינו מעשה אומן, איסורו מדרבנן. וכן קשר שהוא מעשה אומן אך אינו של קיימא, איסורו מדרבנן. [ולצורך מצוה, מותר לקושרו.] (שבת ה מה, סג) על כן, אסור לקשור בלון מנופח או שקית אשפה קודם שזורקה, שאף שהקשר אינו מעשה אומן, אבל הוא קשר של קיימא. ומכל מקום מותר ללפף חוט ברזל או סרט נייר על שקית ניילון או בלון מנופח, כדי לסוגרם היטב, ומותר גם לפותחם ללא חשש. (שבת ה עז) 
אם קשר הציצית רופף, אסור להדקו, שנמצא קושר קשר של קיימא. (שבת ה סה) 

קשר המותר
קשר שאינו מעשה אומן, וגם אינו של קיימא או שהוא מסופק אם הוא של קיימא, כגון שאינו יודע אימתי יפתחהו [תוך שבוע או יותר], מותר לקושרו. (שבת ה מז, נ) 


שני קשרים
קשר על גבי קשר, אינו נחשב קשר אומן. על כן, מותר לקשור שני קשרים זה על זה כשפותחם תוך שבוע. וכתב מרן החיד''א: ''פשט המנהג להקל בזה, ואין מי שחושש לזה אלא מיעוט שבמיעוט שבטלים במיעוטם''. ויש מקילים רק במקום צער, כגון שנקשר שרוך הנעל שני קשרים ואינו יכול להוציאה מרגלו. וכל שכן לצורך מצוה, כספר תורה של בני אשכנז שקשרוהו בשני קשרים. ואם נקשר חזק מאוד ולא יכול להתירו, רשאי לחותכו בסכין [שפסיקת התלוש מותרת, כשלא מכוין למידה]. (שבת ה נז, סח) 
בארבעת המינים שבחג הסוכות, נכון לאגוד את הלולב עם ההדס והערבה בשני קשרים קודם החג. ואם לא אגד קודם החג, לכתחילה לא יקשור ביום טוב, מאחר וזהו קשר של קיימא לכל ימי החג, אלא יקשור קשר עניבה כדלהלן. ויש מתירים לקשור שני קשרים, כיון שזהו קשר של מצוה. אבל המחמירים אומרים, כיון שאין חובה לאוגדם, לא נחשב הקשר כמצוה גמורה. ולכל הדעות, רשאי לקשור אם יכוון להתירו תוך שבוע [כגון לצורך החלפת הערבות שמתייבשות]. (שבת ה סג. חזו''ע סוכות שדמ) 


מטפחת ראש
מותר לאשה לכתחילה לקשור שני קשרים במטפחת ראש שעליה, ואפילו אם נשאר הקשר ליותר משבוע, כיון שאין הקשר אמיץ וחזק כל כך. (שבת ה ע) 


''קשר עניבה''
מותר לקשור קשר אחד ועניבה על גביו, אפילו שהוא מהודק יפה ואין דעתו לפותחו לעולם. ועניבה, היינו כמו שרגילים לקשור פלח בשרוך הנעליים. (סימן שיז ס''ה והרמ''א, הלבוש, הגר''א, החיד''א, מאורי אור, שואל ונשאל, הגאון ממונקאטש, מהרש''ג, ציץ אליעזר, בית אבי ועוד. שבת ה סו, ע) 


עניבה
מותר לקשור עניבה בשבת, וטוב שיפתח את הקשר במוצאי שבת. 


התרת הקשר
כל קשר שמותר לקושרו בשבת, מותר להתירו בשבת. וקשר שאסור לקושרו, אסור להתירו. על כן, אסור לקשור שקית אשפה בשני קשרים, וכן שקית אשפה שקשרה בערב שבת בשני קשרים, ולא הספיק לזורקה, ורוצה בשבת ליתן בתוכה עוד אשפה, אסור להתירם. כיון שקשרם קשר של קיימא שלא על מנת לפותחם כלל. (שבת ה מז) 
קשר שני קשרים בימי החול מבלי לחשוב אימתי יתירם, מותר להתירם, מפני שאינם נחשבים של קיימא, מאחר ובעת הקשירה לא היה ברור שישאירם זמן רב בלי התרה. וכל שכן במה שמצוי שקונים חלות ועוגות בערב שבת וקושרים אותם בשקית בשני קשרים שלא יתייבשו, שמותר להתירם. (שבת ה מז, סו) 


אזיקונים
מותר להשתמש באזיקונים, כדי לאגוד כמה דברים יחד, אף שהחיבור נעשה לקיימא, כיון שאין כאן מעשה קשירה אלא הידוק בלבד. על כן, מותר להדק באזיקונים את המחיצות שבין הגברים לנשים שלא יפתחו. (שבת ה עה) 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ מרכזיות במוקד תהילים ארצי. הצטרפו לאחת מהן לפחות בלחיצה: קבוצות פרק תהילים יומי + קבוצות הסגולה/התפילה היומית

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


הלכות שבת - מלאכת מכבה

כיביתי מנורה בשבת האם עברתי איסור מהתורה או מדרבנן? האם מותר להתקשר למכבי אש בשבת כשיש שריפה?

סגולות נבחרות


סגולה מיוחדת לזרע של קיימא

בהקדמתו של "זרע שמשון" לפירוש לחומש, הוא כותב בצורה מפורשת שכל מי שילמד מספריו לעילוי נשמתו - הצדיק יתפלל לישועתו, במיוחד זרע קודש של קיימא

סגולה גדולה מבעל המתוק מדבש

סגולה לזיווג הגון, לפרנסה, לזרע של קיימא, לרפואה ולכל הישועות - לומר 13 פעם מזמור יג בתהילים במשך 13 יום ותקובל בקשתו והיינו 13x13x13

תפילה סגולית וחזקה להריון

מתפללים להריון? לפניכם תפילה להריון. יהי רצון מלפניך צור כל העולמים צדיק בכל הדורות, למען שמך הגדול היוצא מפסוק ה` זכרנו יברך, שתתן לי זרע חדש זרע קודש, רצוי והגון טוב ויפה מתוקן ומקובל, וראוי לחיות ולהתקיים בלי עון ואשמה
לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |