הלכות סוכות - דיני אכילה ושתייה בסוכה

איזה מאכלים חייבים לאכול בסוכה, מה קורה אם יורד גשם בחג, ומה עושים אם יש ברית מילה?

03/08/19 | ב' אב התשע"ט

 

יש לנו 2 קבוצות ווטסאפ, ואתם מוזמנים לשתיהן! לחצו כאן - תהילים יומי בווטסאפ וגם כאן הסגולה/התפילה היומית.

אכילה ושתייה בסוכה
 
אכילה ושתיה בלילה הראשון

 • בליל יום טוב הראשון של החג, יש מצות עשה לאכול כזית פת בסוכה

     (ולכן צריך לכוון קודם אכילתו שיושב בסוכה זכר ליצאת מצרים ושהוא בא לקיים מצוות עשה מן
     התורה ויכון גם כן לקיים מצוות ישיבה בסוכה זכר לעעני הכבוד שהקיף הקב"ה את בני ישראל)
 
 
אכילה של לילה ראשון כיצד

 • למדה הגמרא על הקשר בין האכילה של מצה בליל פסח ובין האכילה בסוכה בלילה הראשון של חג סוכות ולכן:   
 • שיעור אכילת לחם בליל הראשון של סוכות: -  מעיקר הדין: כזית (כ- 27 גרם)

                                                                -  יש מחמירים: כביצה (כ- 54 גרם)

 • כמה זמן צריך לאכול את השיעור הנ"ל: -  לכתחילה: 4-5 דקות

                                                          -   דיעבד: 7.5 דקות
 
 
אופן האכילה של לילה ראשון

 • מעיקר הדין: ניתן לאכול את "הכזית" לחם עם שאר אוכלים סלטים וכדומה (וטוב להחמיר שלא)
 • מחמירים: אוכלים את הלחם לבד בלי כל תוספת (כפי שאוכלים בפסח)
 • צריך לבוא תאב לסעודה של היום הראשון (כפי שאוכלים בפסח)

 
 
אכילה ושתיה בשאר ימות החג

 • בשאר ימי החג אין מצוות עשה לאכול בסוכה אלא הדבר רשות, אך אם רוצה לאכול חייב לאכול בסוכה
 • יש אכילה שחייב לאכול בסוכה ויש אכילה שפטור מסוכה

        -  אכילה החייבת בסוכה: אכילת קבע (מעל כביצה לחם (56 גרם), מעל כביצה מזונות (56 גרם))
        -  אכילה הפטורה מסוכה: אכילת עראי (פחות מכביצה לחם או מזונות, פירות, אורז, שתיה)

 • יש "אכילה קבע" שחייב לברך "ליישב בסוכה", ויש "אכילה קבע" שפטור מלברך "ליישב בסוכה"
 •  לקמן טבלת סיכום לאכילה ושתיה בסוכה:
 
המאכל
אכילת עראי
פטור מסוכה
אכילת קבע
חייב בסוכה
אך לא יברך ברכת
"ליישב בסוכה"
אכילת קבע
חייב בסוכה
ויברך ברכת "ליישב  בסוכה"
לחם פחות מכביצה לחם
(פחות מ- 54 גרם)
+    
כביצה לחם ומעלה
(מעל 54 גרם)
    +
מזונות:
עוגיות
ספגטי
קוסקוס
וכו'
 
פחות מכביצה מזונות
(פחות 54 גרם)
+    
כביצה מזונות ומעלה
(54 גרם)
  +  
162 גרם ומעלה של מזונות
[וטוב לאכול מעל 216 גרם]
    +
פירות, ירקות, בשר, אורז, וכל שאר האוכלים +    
מים, מיץ וכל סוגי השתייה לרבות יין +    
 

 
 
 
כיצד מברך ברכת "לישב בסוכה", וכללים נוספים

 • אופן הברכה בסעודת קבע שצריך לברך בה "לישב בסוכה":

 - יברך בעמידה: "ברוך אתה.. ליישב בסוכה"
 - ישב ויברך: "ברוך אתה.. המוציא לחם מן הארץ"

 • אמנם יש מקומות שנוהגים לברך על "המוציא" אח"כ על "לישב בסוכה" וכל אחד יעשה כפי מנהגו
 • אדם ששכח לברך "ליישב בסוכה" וברך "המוציא" בלבד, כל זמן שאוכל או שותה או אפילו אוכל פירות לקינוח, יכול לברך "ליישב בסוכה", אך אם לא רוצה לאכול עוד, לא יברך
 • ניתן לברך כמה פעמים ביום ברכת "ליישב בסוכה" כפי הסעודות שסועד בסוכה
 • המחמיר על עצמו לאכול ולשתות כל דבר בסוכה תבוא עליו ברכה (אך לא יברך ברכת "ליישב בסוכה" אלא במקום שחייב כפי המוסבר בטבלה)
 • אדם שאכל 27 גרם פת בסוכה שפטור מברכת "ליישב בסוכה" ובתוך כדי סעודתו רוצה להוסיף ולאכול כזית פת או יותר (כך שבסה"כ יאכל בתוך סעודה זו כביצה פת), במקרה זה הפכה סעודתו מסעודת עראי לסעודת קבע, ולכן יברך ברכת "ליישב בסוכה" בתוך סעודתו
 • כאשר אוכל סעודת קבע שצריך לברך בה "ליישב בסוכה", אסור לאכול ולשתות כלום מחוץ לסוכה בסעודה זו אפילו לא מים
 • מי שמסופק אם בירך "ליישב בסוכה", לא יברך, שכן ספק ברכות להקל, אך טוב שיהרהר ברכה לישב בסוכה בליבו
 • אדם שאוכל סעודת קבע שצריך לברך בה לישב בסוכה אך אינו יכול לשבת מאיזה סיבה ורוצה להשאר עומד בזמן אכילתו, אין חייב לשבת ממש שהכוונה בברכת לישב בסוכה היא לשהות בסוכה
 • נשים הרוצות לאכול ולשתות בסוכה לא תברכנה ברכת "ליישב בסוכה" שכן הם פטורות מסוכה
 • אישה השומעת ברכת "לישב בסוכה" מפי בעלה לא תענה אחריו אמן כי אין ברכה זו שייכת לה, שכן פטורה היא מסוכה, ואם עונה אמן יוצרת הפסק בין נטילת הידיים לברכת המוציא. אך אחר ברכת המוציא חייבת לענות אמן כדי לצאת ידי חובת ברכת המוציא  
 • בברכת "לישב בסוכה" את האות למ"ד אומרים בחיריק, כך: "לִישֵב בַסוכָה"

 
 
בא לאכול וירדו גשמים

 • אם יורד גשם בסוכה בזמן שבא לאכול פטור הוא מן הסוכה ויכול להיכנס לביתו ולאכול את סעודתו
 • אמנם יש הבדל אם קרה הדבר ביום הראשון של סוכות או בשאר הלילות
 • אם ירדו גשמים בלילה ראשון של החג:

   -  ולא הפסיקו כל הלילה : יכנס לביתו ויקדש ויאכל כזית לחם (ויזכיר בברכת המזון "יעלה ויבוא" כרגיל, ואם
                                          שכח יעלה ויבוא לא יחזור כיוון שאכל בביתו)
   -  והפסיקו אחרי חצות הלילה: יכנס לביתו ויקדש ויאכל כזית פת, אם הסתיימו הגשמים  אחרי חצות,
                                        יכנס לסוכה לאכול כזית לחם מהתורה ולא  יברך לישב בסוכה, אלא אם כן אוכל
                                        כביצה פת שאז יכול לברך ברכת לישב בסוכה
   -  והפסיקו לפני חצות הלילה: יכנס לביתו ויקדש ויאכל כזית פת, אם הסתיימו הגשמים לפני חצות יכנס
                                           לסוכה לאכול כזית לחם מהתורה ויברך ליישב בסוכה

 • אם ירדו גשמים בשאר הלילות של החג: -  אם נכנס לביתו והתחיל סעודתו, אין מחייבים לחזור לסוכה עד  שיסיים סעודתו, אפילו אם הסתיימו הגשמים

        - ואפילו לא התחיל סעודתו רק שנכנס לביתו ופסקו הגשמים, אין מטריחים אתו לחזור לסוכה ומי שרוצה לחזור לסוכה רשאי

 • והמחמיר לחזור לסוכה מיד בסיום הגשמים תבוא עליו ברכה  

 
 
חיוב אכילה בסוכה לילדים

 • קטן מגיל 5-6 שנים חייבים לחנכו במצוות סוכה על כן יש להסביר לו וללמדו שלא לאכול חוץ לסוכה
 • אסור לתת לילד בן 5-6 שנים, לאכול "אכילת קבע" מחוץ לסוכה, כגון: לחם או מזונות יותר משיעור כביצה (54 גרם) שיאכל מחוץ לסוכה, שכן הכלל אומר שאסור לתת לילד קטן איסור בידיים ואף אישה שאינה חייבת בסוכה לא תיתן לילד איסור בידיים
 • ומותר לילד זה לאכול "אכילת ארעי" מחוץ לסוכה, כגון: פת או מזונות פחות משיעור כביצה (54 גרם), וכל שאר מאכלים כגון אורז, בשר, ביצים ירקות פירות וכו' (כפי המבואר בטבלא לעיל)

 
 
ברית מילה בחג סוכות

 • נכון מאוד לעשות את ברית המילה וסעודת ברית המילה בסוכה
 • ברית מילה שנעשתה באולם, אסור  לאכול "אכילת קבע" המצריכה סוכה (כגון: לחם או מזונות מעל 54 גרם), אלא יאכל אוכל שאינו מצריך סוכה: כזית פת, כזית מזונות, סלטים, שתיה וכדומה

 
 
 
אכילה בסוכה בשמיני עצרת

 • בני ארץ ישראל אינם רשאים לאכול בסוכה בשמיני עצרת שלא יראה כמוסיף על המצווה, ולכן אדם שאין לו מקום אחר לאכול בו אלא בסוכה ימעט בסכך שיעור של ארבעה טפחים על ארבעה טפחים (32 ס"מ על 32 ס"מ) כדי שיהיה היכר שיושב בסוכה שלא לשם מצווה סוכה

 
 

דרגו את המאמר: 

ממוצע 4.9 (86 מדרגים)

מקפידים על קריאת תהילים יומית, וזוכים בע"ה לישועות. להצטרפות לקבוצת הווטסאפ לחצו

 

תכנים שיעניינו אותך (מתחלף מדי יום בחצות)מאת https://www.tehillim-center.co.il/

מאמרים נוספים שיכולים לעניין אותך


פתקא טבא - הושענא רבא

בליל הושענא רבא, גזר דינינו אשר נחתם ביום הכיפורים נמסר למלאכים. המקובלים אומרים שרגע לפני הוא הזמן להתפלל לישועות שאתם רוצים שיקרו השנה

סוכה או שמחה?

הרב הרצל חודר בסיפור מעורר מחשבה על חג הסוכות ושמחת החג אצל ה'חפץ חיים'

איך בונים סוכה כשרה?

מהי סוכה כשרה? על מה יש להקפיד כשבונים סוכה והאם מותר לקחת קרשים ללא רשות לשם מצוות סוכה? כל התשובות בפנים

סגולות לסוכות - 25 סגולות עוצמתיות לסוכות

הידור במצוות סוכה הוא סגולה אריכות ימים, יש נוהגים לנשק את קירות הסוכה שהם כנגד מידת הרחמים, נהגו לתלות בסוכה שמן זית ולהשאירו עד סוף החג כדי שישאב את קדושת האושפיזין - ועוד עשרות סגולות לסוכות

סגולות נבחרות


לכל הסגולות
אומרים תהילים בשבילך 24 שעות: 1-700-700-721   |