שבועות

סגולה גדולה לקרוא את ספר התהילים כולו בחג השבועות

ספר התהילים, סגולתו גדולה מאוד, בייחוד ביום ההילולא, בו יש עת רצון גדולה מאוד לפעול


06/06/19 | ג' סיון התשע"ט

הגדלת טקסט

הקטנת טקסט

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? כולם מוזמנים למשפחת אומרי התהילים הגדולה בעולם! לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

מובא בירושלמי, מסכת חגיגה פ"ב הלכה ג', כי יום פטירתו של דוד המלך ע"ה הוא ו' סיון, חג השבועות. דוד המלך שהיה נעים זמירות ישראל הותיר אחריו ירושה נפלאה לעם ישראל, ספר התהילים, אשר סגולתו גדולה מאוד, בייחוד ביום ההילולא, בו יש עת רצון גדולה מאוד לפעול.

וכבר כתב החיד"א בספרו ברכי יוסף או"ח סימן תצ"ד: מכיוון שנפטר דוד המלך ע"ה בחג השבועות, מנהג הוא לקרוא את ספר התהילים כולו, אשר חיבר דוד המלך ע"ה, ובספרו מורה באצבע סימן ח' אות רכ"ה: "אשרי האיש הלומד תהילים, שכן סגולה גדולה לאומרו בחג השבועות, כי דוד המלך הייתה מנוחתו ביום זה והוא יומא דהילולא דיליה, ועוד יעלו לרצון ביותר אמירת תהילותיו.ונרמז גם בשי"ן של אש'רי דהיינו שבועות, וגם ש'בת שבו היתה מנוחתו"., כך כתב גם הגר"ח פלאג'י במועד לכל חי, סימן ח' אות ל"א.

הבן איש חי כתב בספרו שנה ראשונה, פרשת במדבר סעיף ו',  כי לימוד התהילים בשבועות הוא צורך גדול, כי ביום זה נפטר דוד המלך ע"ה, ויעלה לרצון יותר. לכן על כל אדם ללמוד  את ספר התהילים כולו ביום חג השבועות.

כתב השל"ה הקדוש במסכת שבועות, פרק נר מצוה, בעת אמירת סדר תיקון ליל שבועות: "רק בספר תהילים יאמר גם כן המזמור 'השמים מספרים כבוד אל" (תהילים י"ט),ומזמור 'יקום אלקים' (שם ס"ח),וכל המזמור דתמני אפי (פרק קי"ט)", מזמורים אשר עוסקים בתורה.

וכבר נכתב בספר משמרות שלום, קאדינוב סי' ל"ט סק"ב: ובפרט יכוון מאד באמירת תמני' אפי' (פרק קי"ט) בליל חג השבועות על פי פשוטו, כי כל תמני' אפי' הם בקשות להכנות התורה והמצוות, והוא שייך לקבלת התורה."

ובספר שער המלך, נעשה ונשמע פ"ז, מבוארת נחיצות קריאת מזמור ל"ט בתהילים "ובתיקון ליל שבועות נרשם כמה פרשת בתהילים שיאמר בליל שבועות, באתי להוסיף עוד שיהא החיוב לומר פרשה ל"ט 'למנצח לידותון מזמור לדוד': על הדתות הניתנו לנו היא התורה כמו שנאמר "מימינו איש דת למו". וגם נאמר בפרשה זו הודיעני ה' קיצי מה שהיו שפתי דוד דובבות בקבר שדיבר מיום מיתתו וקבורתו וביום מתן תורה היתה גוויעתו. ומהראוי להזכיר חסדי דוד הנאמנים ולבכות על מיתתו ביום הזה, ובאותו הפרשה יתעורר עצמו לבכיה, וביותר בהפסוק "שמעה ה' תפילתו ושועתי האזינה אל דמעתי אל תחרש" עכ"ד, ויוכל לפעול אז גדולות ונצורות.

להלן הפרקים שיש לאומר בליל שבועות :

י"ט ,ס"ח,קי"ט ,ל"ט

ובמהלך כל החג באיזה שעה שירצה יאומר את כל הספר התהילים וזכותו של דוד המלך תעמוד לכל הישועות .

הרב אליהו עמר: סעודת דוד המלך

עדיין לא הצטרפת לווטסאפ שלנו? לקבוצת פרק תהילים ביום לחצו כאן >> לקבוצת הסגולה היומית לחצו כאן >>

עוד מאמרי תוכן בנושא שבועות
X
  • © כל הזכויות שמורות